SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Pedagogiczne aspekty wczesnego nauczania języka obcego - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Pedagogiczne aspekty wczesnego nauczania języka obcego
Kod przedmiotu 05.1-WP-WNJO-PAWNJO
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Wczesne nauczanie języka obcego
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Jednostka obsługująca przedmiot Wydział Nauk Społecznych
Informacje o przedmiocie
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Agnieszka Olczak
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład - - 5
(w tym jako e-learning)
0,33
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - - 10
(w tym jako e-learning)
0,67
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie z pedagogicznymi aspektami wczesnego nauczania języka obcego. Rozwój kompetencji nauczyciela w zakresie organizacji wczesnej edukacji językowej dzieci, dostrzeganie potrzeby dokształcania się w zakresie nowych, zróżnicowanych rozwiązań dotyczących wczesnej edukacji językowej.

Wymagania wstępne

Brak.

Zakres tematyczny

Zmiany prawne MEN a wczesna edukacja językowa dzieci w przedszkolach i klasach I-III. Specyfika nauczania języków obcych w przedszkolu. Nauczanie języków obcych w klasach I-III – założenia programowe. Integracja w edukacji językowej.

Metody nauczania języków obcych dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Miejsce zabaw, gier i zadań we wczesnej edukacji dzieci w zakresie języków obcych. Nowe technologie w edukacji językowej. Praktyczny wymiar edukacji językowej w przedszkolu i szkole – współpraca z partnerskimi przedszkolami i szkołami, programy międzynarodowe. Wczesna edukacja językowa jako priorytet polityki europejskiej. Przygotowanie nauczycieli przedszkoli i klas I-III do prowadzenia zajęć z zakresu języka obcego. Projektowanie zajęć z zakresu języka obcego dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Metody kształcenia

Wykłady – wykład konwencjonalny, problemowy, prezentacje multimedialne.

Ćwiczenia – metody problemowe, praktycznego działania – projektowanie zadań i sytuacji z zastosowaniem metod aktywizujących.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykłady

Pozytywnie oceniona praca pisemna dotycząca zagadnień związanych z metodycznymi podstawami edukacji językowej dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Ćwiczenia

Zaliczenie ćwiczeń: pozytywnie oceniony projekt zajęć z zakresu edukacji językowej dzieci.

Ocena końcowa

Ocena ostateczna: średnia ocen z wykładów i ćwiczeń.

Literatura podstawowa

  1. Falkiewicz-Szult M., Edukacja językowa w przedszkolu [w:] Edukacja małego dziecka – refleksje, problemy, doświadczenia, red. A. Nowak-Łojewska, A. Olczak, A. Soroka-Fedorczuk, Zielona Góra 2009.
  2. Komorowska H., Metodyka nauczania języków obcych, Warszawa 1999.
  3. Olczak A., red., Język obcy w przedszkolu. Od edukacji językowej do interkulturowej, Zielona Góra 2011.
  4. Olczak A., Język obcy w kształceniu zintegrowanym, [w:] Dziedziny kształcenia w klasach I-III, red. M. Magda-Adamowicz, L. Kataryńczuk-Mania, Warszawa 2013.
  5. Pamuła M., Metodyka nauczania języków obcych w kształceniu zintegrowanym, Warszawa 2003.

Literatura każdorazowo ustalana przez prowadzącego.

Literatura uzupełniająca

  1. Falkiewicz-Szult M., immersja, czyli zanurzenie w języku obcym. Model organizacyjny dla adaptacji bilingualnego kształcenia w przedszkolu, „Bliżej Przedszkola” 2011, 1.112.
  2. Integracja w nauczaniu języków obcych, red. J. Zawodniak, K. Trychoń-Cieślak, Zielona Góra 2005.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Marzenna Magda-Adamowicz, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 14-12-2016 21:42)