SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Wymowa w języku niemieckim - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Wymowa w języku niemieckim
Kod przedmiotu 05.1-WP-WNJO-WJN
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Wczesne nauczanie języka obcego
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Jednostka obsługująca przedmiot Wydział Nauk Społecznych
Informacje o przedmiocie
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Tadeusz Zuchewicz
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład - - 5
(w tym jako e-learning)
0,33
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - - 10
(w tym jako e-learning)
0,67
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem zajęć jest rozwinięcie i doskonalenie wymowy języka niemieckiego studentów ze szczególnym naciskiem na aspekty wymowy niezbędne w pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. .

Wymagania wstępne

Znajomość języka niemieckiego na poziomie B1+ B2.

Zakres tematyczny

1.Samogłoski proste (krótkie i długie) – ćwiczenie dźwięków w izolacji, w zdaniach, krótkich tekstach, dialogach oraz parach minimalnych.

2.Dyftongi - ćwiczenie dźwięków w izolacji, w zdaniach, krótkich tekstach, dialogach oraz parach minimalnych.

3.Spółgłoski - ćwiczenie dźwięków w izolacji, w zdaniach, krótkich tekstach, dialogach oraz parach minimalnych.

4.Pojęcie sylaby. Akcent wyrazowy – ćwiczenie właściwego akcentowania dłuższych wyrazów, derywaty oraz wyrazów złożonych.

5.Słowa powszechnie błędnie wymawiane. Spółgłoski nieme.

6.Zasady niemieckiego akcentu wyrazowego, zdaniowego, melodii zdaniowej;

7.System wokaliczny języka niemieckiego, ze szczególnym uwzględnieniem samogłosek napiętych/nienapiętych, samogłosek e, ö, ü;

8.Transkrypcja fonetyczna i jej praktyczne zastosowanie

Metody kształcenia

Wykład, praca indywidualna, praca w grupach, praca w parach, ćwiczenia reprodukcyjne oraz produkcyjne.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie z ćwiczeń: metody weryfikacji efektów kształcenia to:

- jedno kolokwium pisemne w semestrze zawierające pytania otwarte i zamknięte i uzyskanie minimum 50 % prawidłowych odpowiedzi; student otrzymuje ocenę z kolokwium wg następujących progów punktowych:

50 – 60 % - dostateczny

61 – 70 % - dostateczny plus

71 – 80 % - dobry

81 – 90 % - dobry plus

91 – 100 % - bardzo dobry

- sprawdzian: progi punktowe jw.

- aktywne uczestnictwo w zajęciach,

Ocena z ćwiczeń stanowić będzie średnią arytmetyczną wszystkich ocen.

Wykład zaliczenie na podstawie: aktywnej obecności (20% składowej zaliczenia), dyskusji studentów (20% składowej zaliczenia)  i sprawdzianu (60% składowej zaliczenia),

Ocena końcowa:  ocena końcowa jest średnią arytmetyczną ocen uzyskanych z ćwiczeń (50% składowej) i z wykładów (50% składowej)

Literatura podstawowa

Dieling H., Hirschfeld U., Phonetik lehren und lernen, Berlin 2000.

 Domińczak H., Wymowa w nauce języka niemieckiego, Warszawa 1993.

 Hirschfeld U., Reinke K., Stock E. (red.), Phonothek intensiv. Aussprachetraining, Berlin 2007.

Tertel R.K., Wymowa niemiecka, Warszawa 1989

Stock E., Hirschfeld U., Phonothek. Lehr- Übungsmaterial zur deutschen Phonetik, Leipzig 2000.

Morciniec N., Prędota S., Podręcznik wymowy niemieckiej. PWN, Warszawa 1994 

Literatura uzupełniająca

1. Deutsches Aussprachewörterbuch, Berlin 2009.

2. Duden, t. 6. Das Aussprachewörterbuch, Mannheim 2005.

3. Rausch R., Rausch I., Deutsche Phonetik für Ausländer, Berlin 1993.

4. Rues B. [et al.], Phonetische Transkription des Deutschen. Ein Arbeitsbuch, Tübingen 2009.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Marzenna Magda-Adamowicz, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 15-12-2016 12:19)