SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Praktyka pedagogiczna z wczesnego nauczania języka obcego - w przedszkolu (30 godz.) i w kl. I-III (30 godz.) - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Praktyka pedagogiczna z wczesnego nauczania języka obcego - w przedszkolu (30 godz.) i w kl. I-III (30 godz.)
Kod przedmiotu 05.1-WP-WNJO-PRP
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Wczesne nauczanie języka obcego
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Jednostka obsługująca przedmiot Wydział Nauk Społecznych
Informacje o przedmiocie
Liczba punktów ECTS do zdobycia 8
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Marzenna Magda-Adamowicz, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Praktyka - - 60
(w tym jako e-learning)
4
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zbieranie doświadczeń związanych z pracą dydaktyczno-wychowawczą nauczyciela j. angielskiego/niemieckiego. Jednocześnie stosowanie nabytej wiedzy teoretycznej z zakresu metodyki i dydaktyki nauczania j. angielskiego/niemieckiego i konfrontowanie jej z rzeczywistością pedagogiczną w przedszkolu (30 godz.) oraz w klasach I – III szkoły podstawowej (30 godz.).

Wymagania wstępne

Znajomość języka niemieckiego na poziomie B1+/B2; Student posiada: Formularz zgłoszeniowy praktyki w przedszkolu lub szkole podstawowej. Dokument porozumienia dotyczący praktyki, podpisany między Uniwersytetem Zielonogórskim a przedszkolem lub szkołą podstawową, w której słuchacz ma realizować praktykę. Dzienniczek praktyk z przedszkola lub szkoły podstawowej. Arkusz oceny realizacji praktyki słuchacza w przedszkolu lub szkole podstawowej. Kartę samooceny słuchacza z praktyki w przedszkolu lub szkole podstawowej.  Wypełnione arkusze obserwacyjne z zajęć hospitowanych przez studenta w przedszkolu lub szkole podstawowej. Scenariusze (konspekty) zajęć poprowadzonych przez studenta w przedszkolu lub szkole podstawowej (5 przykładowych).

 

Zakres tematyczny

- prowadzenie lekcji języka angielskiego/niemieckiego oraz organizowanie zabaw i gier językowych;

- udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu wycieczek, seansów filmowych, przedstawień teatralnych, uroczystości przedszkolnych i szkolnych związanych z kulturą krajów anglojęzycznych/niemieckojęzycznych;

- utrzymanie dyscypliny w grupie, klasie;

-  przygotowanie pomocy dydaktycznych potrzebnych do prowadzenia zajęć językowych;

- udzielanie pomocy dzieciom /praca indywidualna;

- rozwiązywanie niektórych trudności wychowawczych oraz nawiązywaniu kontaktów z rodzicami dzieci przedszkolnych i szkolnych;

- przygotowanie zajęć prowadzonych przez nauczyciela przedszkola i nauczyciela klas I –III szkoły podstawowej;

- zapoznanie się z dokumentacją konieczną w pracy nauczycieli języka obcego w przedszkolu i klasach I – III szkoły podstawowej;

Metody kształcenia

  1. Obserwacja zasad funkcjonowania przedszkola lub szkoły,
  2. Obserwacja bierna  zajęć lub lekcji,
  3. Stała aktualizacja dzienniczka praktyk oraz przygotowanie konspektów prowadzonych  zajęć
  4. Czynne prowadzenie zajęć dydaktycznych pod kierownictwem opiekuna praktyk  (animacja gier dydaktycznych, ćwiczeń językowych, prezentacja, wykorzystanie środków audiowizualnych),
  5. Praca indywidualna z koordynatorem praktyk z ramienia UZ oraz placówki, w której prowadzona jest praktyka.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

  1. Realizacja wyznaczonych zadań dydaktycznych.
  2. Ocena opiekuna praktyk ze strony przedszkola i szkoły podstawowej.
  3. Ocena dokumentacji przez opiekuna praktyk ze strony Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Literatura podstawowa

Brzeziński J., Nauczanie języków obcych dzieci, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1987.

Komorowska H., Metodyka nauczania języków obcych, Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna, Warszawa 2005.

Kubanek-German A., Kindgemäßer Fremdsprachenunterricht. Band 2: Didaktik der

Gegenwart, Waxmann Verlag, Münster-New York-München-Berlin 2003.

Pfeiffer W., Nauka języków obcych. Od praktyki do praktyki, Wagros, Poznań 2001.

Literatura uzupełniająca

Andrzejewska E., Kształcenie nauczycieli języków obcych na potrzeby edukacji wczesnoszkolnej,

Języki Obce w Szkole, 2008, 3.

Andrzejewska E., Kompetencje nauczyciela języków obcych w edukacji wczesnoszkolnej, Języki Obce w Szkole, 2008, 4.

Iluk J., Teoria i praktyka nauczania języków obcych w przedszkolu, Języki Obce w Szkole,  2008, 4.

Jaworowska A., Rozwijanie sprawności receptywnych w przedszkolnym nauczaniu języka

obcego, Języki Obce w Szkole, 2008, 4.

Wieszczeczyńska E., Dlaczego warto rozpoczynać naukę języka obcego w okresie wczesnoszkolnym,

Języki Obce w Szkole, 2000, 6. Numer specjalny – Nauczanie Wczesnoszkolne.

Kotarba-Kańczugowska M., Drogę trzeba zobaczyć, nim się na nią wstąpi. O planowaniu dydaktycznym zajęć z języków obcych dla dzieci, Języki Obce w Szkole, 2010, 4, s.21-29

Porczyk Fromowitz A., Rady dla początkującego nauczyciela wczesnego nauczania języków obcych, Języki Obce w Szkole, 2010, 2, s. 79-81

Sieczych-Kukawska A., Wczesne rozpoczynanie nauki języków obcych w opiniach teoretyków i praktyków, Edukacja małego dziecka, t.6, Wybrane obszary aktywności: praca zbiorowa, Kraków, Impuls, 2013, s.109-120

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Marzenna Magda-Adamowicz, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 09-12-2016 18:30)