SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Biochemia i biofizyka - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Biochemia i biofizyka
Kod przedmiotu 13.6-WL-PielP-BIO
Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
Kierunek Pielęgniarstwo
Profil praktyczny
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata pielęgniarstwa
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • prof. dr hab. n. med. Wojciech Błogowski
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 - - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 15 1 - - Zaliczenie na ocenę
Samokształcenie 15 1 - - Zaliczenie 

Cel przedmiotu

Umiejętność formułowania wniosków z obserwowanych zjawisk biofizyczno – biochemicznych.

Wymagania wstępne

Wiedza na poziomie maturalnym z zakresu chemii i biochemii.

Zakres tematyczny

Wykłady:

 1. Biochemiczne podstawy funkcji życiowych mających miejsce w organizmie człowieka.
 2. Budowa i rola makromolekuł biochemicznych występujących w organizmie ludzkim.
 3. Biofizyczne podstawy funkcjonowania organizmu człowieka.

 

Ćwiczenia:

 1. Promieniowanie  niejonizujące i jonizujące.
 2. Laseroterapia.
 3. Rentgenoterapia i radioterapia.
 4. Wpływ pola elektromagnetycznego na tkanki.
 5. Podstawy termodynamiki , jej zasady i wykorzystanie   do opisu  układów  żywych.
 6. Biochemia i biofizyka skurczu mięśniowego.
 7. Budowa białek, węglowodanów i tłuszczów; procesy metabolizmu tych związków
 8. Równowaga kwasowo - zasadowa i wodno-elektrolitowa.

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny, ćwiczenia w grupach.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Podstawą zaliczenia wykładu jest pozytywna ocena z testu pisemnego z progami punktowymi. Podstawą zaliczenia ćwiczeń jest: aktywna obecność na zajęciach,  uzyskanie pozytywnych ocen z kolokwiów cząstkowych w formie testów składających się z 30 pytań jednokrotnego wyboru 75% poprawnych odpowiedzi daje ocenę pozytywną. Treści realizowane w ramach samokształcenia będą zweryfikowane poprzez zaliczenie pracy pisemnej. Ocena końcowa z przedmiotu obejmuje 80% ocen z kolokwiów i 20% aktywności studenta.

Literatura podstawowa

 

 1. Bańkowski E.: Biochemia, podręcznik dla studentów uczelni medycznych. Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2009.
 2. Fuller G.M., Shields D.: Podstawy molekularne biologii komórek. PZWL, Warszawa, 2004
 3. Jaroszyk F.: Biofizyka. PZWL, Warszawa, 2004
 4. Matthews G.G. Neurobiologia PZWL, Warszawa, 2004
 5. Pasternak K.: Biochemia. Podręcznik dla medycznych studiów licencjackich. Czelej, Lublin 2005.

Literatura uzupełniająca

 1. Angielski S., Jakubowski Z., Biochemia kliniczna  Wyd. Perseusz . Gdańsk 1996
 2. Bańkowski E.: Biochemia. Podręcznik dla studentów studiów licencjackich i magisterskich. MedPharm, Wrocław 2006.
 3. Salway J.G.: Biochemia w zarysie. Podręcznik dla studentów wydziałów medycznych. Górnicki Wydawnictwo Medyczne, Wrocław 2009.

Uwagi


Zmodyfikowane przez mgr Beata Wojciechowska (ostatnia modyfikacja: 20-04-2017 10:19)