SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Mikrobiologia i parazytologia - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Mikrobiologia i parazytologia
Kod przedmiotu 13.4-WL-PielP-MIKR
Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
Kierunek Pielęgniarstwo
Profil praktyczny
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata pielęgniarstwa
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Katarzyna Baldy-Chudzik, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 - - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę
Samokształcenie 15 1 - - Zaliczenie 

Cel przedmiotu

Podstawowym celem jest poznanie podstaw mikrobiologii i parazytologii z uwzględnieniem chorobotwórczości drobnoustrojów, czynników etiologicznych i czynników ryzyka związanych z infekcją, poznanie metod postępowania związanych z pobieraniem i przesyłaniem materiału do badań diagnostycznych z uwzględnieniem specyfiki przyszłego zawodu.

Wymagania wstępne

Podstawy biologii, chemii, fizyki na poziomie maturalnym. Wiedza i umiejętności nabyte w I semestrze studiów.

Zakres tematyczny

Wykład:

1.Podstawowe pojęcia z zakresu mikrobiologii i parazytologii.

2. Właściwości chorobotwórcze drobnoustrojów związane ze strukturą komórki i ich właściwościami metabolicznymi.

3. Podstawowe cechy charakterystyczne i klasyfikacja bakterii, grzybów, wirusów, parazytów.

4. Flora fizjologiczna organizmu ludzkiego, zakażenia oportunistyczne, endogenne.

5. Epidemiologia chorób zakaźnych, podstawy zapobiegania i kontroli zakażeń, odporność  przeciwzakaźna.

6. Metody diagnostyczne w zakażeniach bakteryjnych, wirusowych , grzybiczych i pasożytniczych.

Ćwiczenia:

1.Struktura komórki bakteryjnej.

2. Metody hodowli bakterii, wirusów, grzybów.

3. Mechanizmy chorobotwórczości drobnoustrojów

4. Antybiotyki i chemioterapeutyki – podstawy mechanizmów działania i mechanizmy oporności na antybiotyki.

5. Znaczenie sterylizacji i dezynfekcji w kontroli zakażeń.

6. Epidemiologia i objawy kliniczne chorób pasożytniczych

Samokształcenie:

Obejmuje treści z podanej literatury przedmiotu. Warunkiem zaliczenia jest przygotowanie pracy pisemnej na wybrane tematy.

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny, zajęcia laboratoryjne w pracowni mikrobiologicznej, metody praktyczne – ćwiczeniowe, dyskusja, pokaz.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest aktywna obecność na zajęciach i opanowanie materiału przewidzianego programem.

Wykład –zaliczenie  z oceną na podstawie testu końcowego (60 pytań, niezbędne jest uzyskanie co najmniej 60% punktów spośród możliwych do uzyskania).

Ćwiczenia  będą  zaliczone  na  podstawie kolokwiów  z  wyznaczonych  partii  materiału  oraz  aktywnego  udziału  w  zajęciach. Pozostałe  efekty  zostaną  zweryfikowane  poprzez  treści  zawarte  w  pracach  (studenci  mają  do  dyspozycji  zarówno  treści przekazywane na wykładach jak i zaproponowaną literaturę przedmiotu). Treści realizowane w ramach samokształcenia będą zweryfikowane  poprzez  zaliczenie  pracy  pisemnej/prezentacji  multimedialnej  najmniej  15  slajdów.    Ocena  końcowa  będzie średnią arytmetyczną z ocen za wykład i ćwiczenia.

Literatura podstawowa

1.Anusz Z.: Mikrobiologia i parazytologia lekarska. PZWL, Warszawa, 1999.

2.Heczko P.B.: Mikrobiologia. PZWL, Warszawa, 2005.

3.Zaremba M.L., Borowski J.: Mikrobiologia lekarska. PZWL, Warszawa, 2005.

4.Pawłowski Z.S., Stefania J.: Parazytologia kliniczna w ujęciu wielodyscyplinarnym. PZWL, Warszawa, 2005.

Literatura uzupełniająca

1.Nicklin J., K. Graeme-Cook, T. Paget, R. Killington: Mikrobiologia -krótkie wykłady.    Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.

2.Szkaradkiewicz A.: Mikrobiologia lekarska. AM Poznań 2011

 

Uwagi


Zmodyfikowane przez mgr Beata Wojciechowska (ostatnia modyfikacja: 20-04-2017 10:19)