SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Patologia - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Patologia
Kod przedmiotu 12.0-WL-PielP-PATO
Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
Kierunek Pielęgniarstwo
Profil praktyczny
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata pielęgniarstwa
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • prof. dr hab. n. med. Jan Łącki
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 - - Egzamin
Ćwiczenia 35 2,33 - - Zaliczenie na ocenę
Samokształcenie 15 1 - - Zaliczenie 

Cel przedmiotu

Poznanie podstawowych procesów adaptacyjnych komórki, tkanek i narządów w organizmie człowieka.

Wymagania wstępne

Podstawowa wiedza z zakresu zmian komórkowych w chorobie.

Zakres tematyczny

Wykłady :
1. Podstawowe pojęcia patologii: zdrowie i choroba, homeostaza i adaptacja, etiologia i patogeneza.
2. Objawy i przebieg choroby. Zasady i sposoby leczenia chorób.
3. Zaburzenia krążenia krwi i chłonki – zawał, limfotok i zatorowość.
4. Patofizjologia i patomorfologia zapalenia ostrego i przewlekłego.
5. Odczynowość fizjologiczna i patologiczna.
6. Zmiany wsteczne – wady rozwojowe, zanik, zwyrodnienie.
7. Zmiany postępowe – przerost, rozrost i odrost. Gojenie się tkanek i ran.
8. Nowotwory – morfologia, rodzaje, stopnie kliniczne, etiopatogeneza.
9. Zaburzenia termoregulacji – hipertermia i hipotermia, ich przebieg i wpływ na organizm.
10. Zaburzenia przemiany materii. Zaburzenia przemiany białek, węglowodanów węglowodanów i tłuszczów. Zaburzenia
gospodarki wodno – elektrolitowej i równowagi kwasowo – zasadowej.
11. Niedobory witaminowe.
12. Patofizjologia chorób wątroby.
13. Ostra i przewlekła niewydolność nerek, zespoły nerczycowe i nerytyczne.
14. Patofizjologia cukrzycy.
15. Patofizjologia tarczycy i przytarczyc
Ćwiczenia:
1.Czynniki chorobotwórcze i ich udział w rozwoju choroby.
2. Starzenie się ustroju. Śmierć człowieka – rodzaje i znamiona.
3. Przyczyny i następstwa krwotoku.
4 Zatorowość i zakrzepica – przyczyny i następstwa.
5.Choroby zapalne wielonarządowe – gruźlica i AIDS.
6. Reakcje odpornościowe. Oporność. Reakcje immunologiczne.
7. Śmierć komórek, tkanek i narządów w żywym organizmie.
8. Gojenie się ran.
9. Zaburzenia różnicowania komórkowego – metaplazja, dysplazja i anaplazja. Etiopatogeneza nowotworów.
10.Gorączka – podział, przebieg i jej wpływ na ustrój.
11.Niewydolność krążenia pochodzenia sercowego i obwodowego (wstrząs).
12.Nadciśnienie tętnicze krwi, choroba niedokrwienna serca, zawał mięśnia sercowego – Przyczyny, przebieg i
następstwa.
13.Patofizjologia układu oddechowego: ostra i przewlekła niewydolność oddechowa, choroby obturacyjne i restrykcyjne
płuc, obrzęk płuc.
14.Patofizjologia chorób przewodu pokarmowego: choroby organiczne i czynnościowe.
15.Patofizjologia chorób układu nerwowego: udar mózgu, padaczka, SM, choroba Parkinsona i Alzheimera.
16.Choroby krwi i układu krwiotwórczego: niedokrwistości, nadkrwistość, białaczka, skazy krwotoczne.

 

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny, prelekcja, ćwiczenia

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Aktywna obecność na zajęciach, opanowanie materiału przewidzianego programem. Wykład - egzamin, ćwiczenia – zaliczenie z oceną.Podstawą zaliczenia wykładu jest pozytywna ocena z egzaminu. Podstawą zalizenia ćwiczeń jest: aktywna obecność na zajęciach, uzyskanie pozytywnych ocen z kolokwiów cząstkowych przeprowadzanych po każdych ćwiczeniach, obejmujące materiał z poprzednich ćwiczeń. Kolokwium w formie 5 pytań problemowych ocenianych w skali 0 -5 punktów, podstawą zaliczenia kolokwium jest uzyskanie 60% punktów. Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną wszystkich ocen cząstkowych . Ocena końcowa ćwiczeń obejmuje 80% ocen z kolokwiów i 20% aktywności studenta.
Zaliczenie egzaminu to pozytywna ocena z testu wiedzy obejmującego treść wykładów składający się z 40 pytań otwartych i zamkniętych Na ocenę dostateczną należy udzielić odpowiedzi na 60% pytań. Samokształcenie obejmuje treści z podanej literatury przedmiotu, a warunkiem zaliczenia jest przygotowanie pracy pisemnej na wybrany temat. Ocena końcowa za przedmiot jest średnią arytmetyczną z ćwiczeń i egzaminu.

Literatura podstawowa

1. Guzek J.W.: Patofizjologia człowieka w zarysie. PZWL, Warszawa 2005.
2. Kruś S.: Patologia. Podręcznik dla licencjackich studiów medycznych. PZWL, Warszawa 2006.
3. Seńczuk W.: Toksykologia współczesna. PZWL, Warszawa 2005.

Literatura uzupełniająca

1. Maśliński S., Ryżewski J.: Patofizjologia. PZWL, Warszawa 2010

Uwagi


Zmodyfikowane przez mgr Beata Wojciechowska (ostatnia modyfikacja: 20-04-2017 10:19)