SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Radiologia - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Radiologia
Kod przedmiotu 12.0-WL-PielP-RAD
Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
Kierunek Pielęgniarstwo
Profil praktyczny
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata pielęgniarstwa
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr n. med. Arleta Wojciechowska-Łącka
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 10 0,67 - - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 10 0,67 - - Zaliczenie na ocenę
Samokształcenie 15 1 - - Zaliczenie 

Cel przedmiotu

Poznanie podstaw diagnostyki obrazowej uwzględniające mechanizm powstania  oraz możliwości i ograniczenia w diagnozowaniu jednostek chorobowych.

Wymagania wstępne

Wiedza z zakresu anatomii i fizjologii człowieka. Wiedza z zakresu fizyki na poziomie maturalnym.

Zakres tematyczny

Wykład/ćwiczenia:

 1. Przygotowanie chorego do badań radiologicznych.
 2. Radioterapia, rodzaje, wskazania i opieka nad chorym leczonym radioterapią.
 3. Radiologia kostno-stawowa od zdjęcia rentgenowskiego do badania MR.
 4. Uroradiologia. Współczesne metody obrazowania.
 5. Diagnostyka obrazowa chorób sutka.
 6. Neuroradiologia.
 7. Diagnostyka obrazowa chorób układu pokarmowego.
 8. Diagnostyka obrazowa płuc i śródpiersia.
 9. Współczesne metody obrazowania narządów jamy brzusznej.
 10. Badania obrazowe w diagnostyce układu naczyniowego.
 11. Znaczenie badań obrazowych w diagnostyce serca.
 12. Techniki badań radiologicznych.
 13. Chemioterapia nowotworów.
 14. Opieka nad chorym leczonym radioterapią.
 15. Diagnostyka radiologiczna.
 16. Zasady i metody ochrony radiologicznej l

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny, metoda przypadków i algorytmiczna.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Aktywna obecność na zajęciach oraz opanowanie materiału przewidzianego programem. Wykład – zaliczenie z oceną w formie kolokwium pisemnego obejmujący 5 pytań testowych z każdego wykładu. Zaliczenie na podstawie uzyskania 60 % prawidłowych odpowiedzi Ćwiczenia – zaliczenie na podstawie kolokwium obejmującego 5 pytań problemowych ocenianych w skali 0-5 punktów. Zaliczenie po uzyskaniu 60% punktów Samokształcenie – zaliczenie bez oceny. Samokształcenie  obejmuje treści z podanej literatury przedmiotu. Warunkiem zaliczenia jest przygotowanie pracy pisemnej na wybrany temat. Oceną końcową z obu form zajęć będzie średnia ocen z wykładu i ćwiczeń.

Literatura podstawowa

 1. Jakubowski W.(red.): Diagnostyka ultrasonograficzna w ostrych chorobach jamy brzusznej.   Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii, Warszawa – Zamość 2004.
 2. Morrow Cavanaugh B.: Badania laboratoryjne i obrazowe dla pielęgniarek. PZWL, Warszawa 2007
 3. Pruszyński B.: Diagnostyka obrazowa. Podstawy teoretyczne i metodyka badań. PZWL, Warszawa 2000.
 4. Pruszyński B.: Radiologia. Diagnostyka obrazowa. PZWL, Warszawa 2004.
 5. Schelvan Ch.: Radiologia pediatryczna. PZWL, Warszawa 2004.
 6. Zgliczyński Sz.L.(red.): Radiologia podręcznik dla studentów medycyny. PZWL, Warszawa 2004.

Literatura uzupełniająca

 1. Leszczyński S., Pilch-Kowalczyk J.: Diagnostyka obrazowa. PZWL, Warszawa 2012
 2. Zalewska-Dorobisz U.: ABC radiologii w medycynie ratunkowej. Górnicki Wyd.Med. Wrocław 2009
 3. Daniel B., Pruszynski B.: Anatomia radiologiczna. Wyd.Lek. PZWL, Warszawa 2011

Uwagi


Zmodyfikowane przez mgr Beata Wojciechowska (ostatnia modyfikacja: 20-04-2017 10:19)