SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Filozofia i etyka zawodu pielęgniarki - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Filozofia i etyka zawodu pielęgniarki
Kod przedmiotu 12.6-WL-PielP-FIL
Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
Kierunek Pielęgniarstwo
Profil praktyczny
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata pielęgniarstwa
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Stefan Konstańczak, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 10 0,67 - - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 35 2,33 - - Zaliczenie na ocenę
Samokształcenie 30 2 - - Zaliczenie 

Cel przedmiotu

Celem realizacji zajęc z przedmiotu jest opanowanie przez studentów podstawowej wiedzy z zakresu filozofii i etyki determinującej reguły wykonywania zawodu pielęgniarki. Celem szczegółowym jest opanowanie umiejętności niezbędnych do efektywnego wypełniama funkcji pielęgniarski.

Wymagania wstępne

Opanowanie podstawowej wiedzy z zakresu wiedzy o społeczeństwie na pozimie szkoły średniej.

Zakres tematyczny

Teoretyczne podstawy etyki zawodowej. Zarys historii filozofii i etyki medycyny. Teoria wartości moralnych. Praca-zawód-powołanie. Kodeks etyki pielęgniarki i położnej Rzeczypospolitej Polskiej: 

Metody kształcenia

Wykład. Wykład problemowy. 

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Opracowanie pisemne praktycznego problemu z etyki zawodu

Literatura podstawowa

1.      Etyka w pracy pielęgniarskiej, pod red. I. Wrońskiej i J. Mariańskiego, Wyd. Czelej, Lublin 2002.

2.      S.T. Fry, Etyka w praktyce pielęgniarskiej. Zasady podejmowania decyzji, Wyd. OVO, Warszawa 1997.

3.      Kodeks etyki ICN dla pielęgniarek, Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie, Warszawa 2007.

4.      S. Konstańczak, Odkryć sens życia w swej pracy. Wokół problemów etyki zawodowej, Wyd. WSP Słupsk, Słupsk 2000

5.      X.H. Spalding, Etyka w zawodzie pielęgniarki, Księgarnia św. Wojciecha, Poznań 1930.

6.      W. Tyburski, A. Wachowiak, R. Wisniewski, Historia filozofii i etyki do współczesności. Źródła i komentarze, Toruń 2002.

7.      H.R. Wulff, S.A. Pedersen, R. Rosberg, Filozofia medycyny, PWN, Warszawa 1993

Literatura uzupełniająca

1. T. L. Beauchamp, J. F. Childress, Zasady etyki medycznej, PZWL, Warszawa 1996

2. Medycyna a prawa człowieka. Normy u zasady prawa międzynarodowego, etyki oraz moralności katolickiej, protestanckiej, żydowskiej, muzułmańskiej i buddyjskiej, przekład I. Kaczyńska, Wyd. Sejmowe, Warszawa 1996.

3. W. Szumowski, Historia medycyny filozoficznie ujęta, Warszawa 1994.

4. ks. T. Ślipko, Granice życia. Dylematy współczesnej etyki, Wyd. WAM, Kraków1994.

Uwagi


Zmodyfikowane przez mgr Beata Wojciechowska (ostatnia modyfikacja: 20-04-2017 10:19)