SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Język angielski - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Język angielski
Kod przedmiotu 09.0-WL-PielP-JO
Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
Kierunek Pielęgniarstwo
Profil praktyczny
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata pielęgniarstwa
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • mgr Barbara Szura
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 60 4 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem kursu jest podniesienie kompetencji językowych i komunikacyjnych w zakresie odpowiadającym poziomowi B1 wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego w stopniu umożliwiającym wykorzystanie języka obcego dla potrzeb studiowania, a w szczególności umiejętne korzystanie z różnorodnych obcojęzycznych materiałów źródłowych, mediów, literatury popularnonaukowej i specjalistycznej z uwzględnieniem specyfiki kierunku studiów, kontynuację nauki w ramach wybranej specjalizacji oraz wykonywanie pracy zawodowej z wykorzystaniem języka obcego. 

Wymagania wstępne

Znajomość języka angielskiego na poziomie A2.

Zakres tematyczny

 1. Studia i studiowanie: struktura i funkcjonowanie uczelni wyższych w Polsce i krajach anglojęzycznych.
 2. Terminologia ogólna związana z zawodem pielęgniarki, etyka zawodu pielęgniarki.
 3. Budowa ciała ludzkiego i wybranych organów wewnętrznych.
 4. Ogólna terminologia medyczna, oddziały szpitalne, dokumentacja szpitalna.
 5. Komunikacja z pacjentem i jego rodziną.
 6. Opieka nad pacjentem - radzenie sobie z bólem chronicznym, choroby wieku podeszłego, choroby wieku dziecięcego.
 7. Wybrane podstawowe zagadnienia dotyczące poszczególnych działów medycyny.

Metody kształcenia

Ćwiczenia w formie zajęć interaktywnych, metoda komunikatywna (scenki sytuacyjne, schematy krótkich dialogów), praca z tekstem (czytanie na głos i analiza tekstu, praca ze słownikiem), praca w grupach i w parach.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Konwersatorium kończy się zaliczeniem z oceną, która jest średnią ocen uzyskanych przez studenta podczas udziału w zajęciach. Metodami weryfikacji efektów kształcenia są dwa kolokwia pisemne w semestrze przy obowiązywaniu następujących progów punktowych: 51-60 % ocena dst, 61-70% - dst plus, 71-80% - db, 81-90% - db plus, 91-100%  - bdb, sprawdziany (progi punktowe j.w) oraz ocena aktywnego uczestnictwa studenta w zajęciach.Oceną końcową jest ocena z konwersatorium. 

 

Literatura podstawowa

 1. Grice T., Nursing 1, Oxford University Press 2007
 2. Wright R., Cagnol B., English for Nursing 1, Pearson Education Limited 2012
 3. Grice T., Greenan J., Nursing 2, Oxford University Press 2007
 4. Wright R., Spada Symonds M., English for Nursing 2 , Pearson 2012

 

Literatura uzupełniająca

 1. Grice T., Greenan J., Nursing 2, Oxford University Press 2007
 2. Wright R., Spada Symonds M., English for Nursing 2 , Pearson 2012
 3. Małko E., Govender-Kubiec Ch., Język Angielski dla Pielęgniarek, PZWL Warszawa 2010
 4. Jóżwiak J., Praktyczny Słownik Medyczny, Medyk 2007
 5. Słomski P., Podręczny Słownik Medyczny, PZWL 2009

Uwagi


Zmodyfikowane przez mgr Beata Wojciechowska (ostatnia modyfikacja: 20-04-2017 10:47)