SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Zajęcia fakultatywne: Zakażenia szpitalne - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Zajęcia fakultatywne: Zakażenia szpitalne
Kod przedmiotu 12.9-WL-PielP-ZSZPI
Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
Kierunek Pielęgniarstwo
Profil praktyczny
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata pielęgniarstwa
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Jolanta Chmielowiec
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 15 1 - - Zaliczenie na ocenę
Samokształcenie 15 1 - - Zaliczenie 

Cel przedmiotu

Nabycie wiedzy na temat szerzenia się zakażeń oraz umiejętności zapobiegania zakażeniom szpitalnym. 

Wymagania wstępne

Wiedza z biologii komórki w zakresie szkoły średniej. 

Zakres tematyczny

 1. Epidemiologia  zakażeń szpitalnych – definicje i  postacie kliniczne.  
 2. Źródła  zakażeń szpitalnych, drogi  szerzenia zakażeń szpitalnych.  
 3. Higiena szpitalna.  
 4. Zapobieganie i zwalczenie zakażeń szpitalnych.  
 5. Dezynfekcja, dezynsekcja, sterylizacja.
 6. Szpitalny zespół epidemiologiczny, pielęgniarka epidemiologiczna, rola, zadania. Dochodzenie  epidemiologiczne

Metody kształcenia

Wykład, pogadanka, dyskusja, metody aktywnego nauczania 

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Aktywna obecność na zajęciach oraz opanowanie materiału i umiejętności przewidzianych w programie. Przedmiot będzie zaliczony na podstawie pisemnej pracy, którą student napisze w formie esejów po każdym semestrze,  efekty zostaną zweryfikowane poprzez treści zawarte w pracach, aktywny udział w zajęciach. Treści realizowane w ramach samokształcenia zweryfikowane będą poprzez zaliczenie pracy pisemnej na temat wybranego zagadnienia z zakresu omawianej problematyki (w procesie oceniania szczególny nacisk położony zostanie na umiejętne stosowanie poznanych kategorii pojęciowych i wykorzystanie zróżnicowanych źródeł). Praca kwalifikowana jest zaliczeniem bez oceny. 

Literatura podstawowa

 1. Dzierżoniowska D. (red.) Patogeny zakażeń szpitalnych  Medica press Warszawa 2007.
 2. Fleischer M. Bober-Gheek B. Podstawy pielęgniarstwa epidemiologicznego, Urban  Partner Wrocław 2006.
 3. Nosowska K. Podstawy sterylizacji i dezynfekcji  w zwalczaniu  zakażeń szpitalnych.  Czelej Lublin 1999.
 4. Magdzik W. i inni. Choroby zakaźne i pasożytnicze – epidemiologia i profilaktyka  Medica press  Bielsko Biała 2004.  

Literatura uzupełniająca

 1. Dziubek Z.(red.) Choroby zakaźne i pasożytnicze,PZWL Warszawa 2012.

Uwagi


Zmodyfikowane przez mgr Beata Wojciechowska (ostatnia modyfikacja: 20-04-2017 10:51)