SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Zajęcia fakultatywne: Promocja zdrowia psychicznego - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Zajęcia fakultatywne: Promocja zdrowia psychicznego
Kod przedmiotu 12.2-WL-PielP-PZDRPS
Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
Kierunek Pielęgniarstwo
Profil praktyczny
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata pielęgniarstwa
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr n. med. Wioletta Giemza-Urbanowicz
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 15 1 - - Zaliczenie na ocenę
Samokształcenie 15 1 - - Zaliczenie 

Cel przedmiotu

Nabycie wiedzy i umiejętności na temat ochrony zdrowia psychicznego jednostki.

Wymagania wstępne

Umiejętność prawidłowego określania emocji oraz umiejętność definiowania problemów natury psychicznej.

Zakres tematyczny

  1. Pojęcie ochrony zdrowia psychicznego
  2. Programy profilaktyczne
  3. Ustawodawstwo

Metody kształcenia

Pogadanki, dyskusje, metody warsztatowe.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Aktywna obecność na zajęciach oraz opanowanie materiału i umiejętności przewidzianych w programie. Przedmiot będzie zaliczony na podstawie pisemnej pracy, którą student napisze w formie esejów po każdym semestrze,  efekty zostaną zweryfikowane poprzez treści zawarte w pracach, aktywny udział w zajęciach. Treści realizowane w ramach samokształcenia zweryfikowane będą poprzez zaliczenie pracy pisemnej na temat wybranego zagadnienia z zakresu omawianej problematyki Praca kwalifikowana jest zaliczeniem bez oceny.

Literatura podstawowa

  1. Karski J. B.: Promocja zdrowia. Ignis, Warszawa 1999.
  2. Andruszkiewicz A., Banaszkiewicz M.: Promocja zdrowia dla studentów studiów licencjackich kierunku pielęgniarstwo i położnictwo. Czelej, Lublin 2008.
  3. Duda J, Komentarz do ustawy o ochronie zdrowia psychicznego. LexisNexis Warszawa 2009.
  4. Agnieszka Sieńko A, Prawo do ochrony zdrowia. Wolters Kluwer Kraków 2006. 

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez mgr Beata Wojciechowska (ostatnia modyfikacja: 20-04-2017 10:56)