SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Farmakologia - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Farmakologia
Kod przedmiotu 12.5-WL-PielP-FARM
Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
Kierunek Pielęgniarstwo
Profil praktyczny
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata pielęgniarstwa
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • prof. dr hab. n. med. Jan Łącki
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 - - Egzamin
Ćwiczenia 35 2,33 - - Zaliczenie na ocenę
Samokształcenie 15 1 - - Zaliczenie 

Cel przedmiotu

Zapoznanie studenta z działaniem leczniczym i niepożądanym leków

Wymagania wstępne

Wiadomości z zakresu biologii, fizyki i chemii na poziomie maturalnym. Podstawowe znajomości działania leków i umiejętność przewidzenia ich działania, działań niepożądanych oraz interakcji

Zakres tematyczny

Wykład:
1. Aspekty prawne w farmakologii;
2. Podstawowe zasady farmakoterapii;
3. Źródła informacji o lekach;
4. Wpływ leczenia farmakologicznego na fizjologiczne i biochemiczne procesy zachodzące w poszczególnych narządach;
5. Lekozależność;

Ćwiczenia:

 1. Farmakokinetyka
 2. Farmakodynamika
 3. Objawy uboczne działania leków;
 4. Interakcje między lekami;
 5. Zasady leczenia krwią i preparatami krwiozastępczymi
 6. Działanie i zastosowanie poszczególnych grup leków;
 7. Stosowanie leków w poszczególnych grupach wiekowych
 8. Farmakoterapia u chorych z niewydolnością nerek i wątroby
 9. Przedawkowanie leków
 10. Toksyczność leków

 

 

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny, praca zespołowa nad poszczególnymi zadaniami, ćwiczenie umiejętności praktycznych.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Aktywna obecność na zajęciach i opanowanie materiału przewidzianego w programie. Wykład – egzamin. Zaliczenie egzaminu pozytywna ocena z testu wiedzy obejmującego treść wykładów. Ćwiczenia - zaliczenie z oceną na podstawie testów cząstkowych przeprowadzanych na następnych ćwiczeniach z materiału poprzednich ćwiczeń w formie 5 pytań ocenianych w skali 0-5 punktów, zaliczenie po uzyskaniu 60% punktów. Końcowa ocena zaliczeniowa stanowi średnią arytmetyczną wszystkich ocen cząstkowych. Treści realizowane w ramach samokształcenia będą zweryfikowane poprzez zaliczenie pracy pisemnej. Warunkiem zaliczenia jest przygotowanie pracy pisemnej na wybrany temat. Oceną końcową z obu form kształcenia będzie średnia arytmetyczna.

Literatura podstawowa

1. Meszaros J., Meszaros - Gajewska S., Podstawy farmakologii. PZWL, Warszawa 2001.
2. Petrusewicz J., Gągało I., Hać E., Strzałkowska – Grad H.: Farmakologia. PZWL, Warszawa 2005.
3. Neal M. J.: Farmakologia w zarysie. PZWL, Warszawa 2005.
4. Kostowski W., Herman Z. S.( red,): Farmakologia, tom 1i2, PZWL Warszawa 2005.
5. Janiec W. (red.): Kompendium farmakologii. PZWL, Warszawa 2011.

Literatura uzupełniająca

1. Korbut R., Olsznaecki R., Wołkow P., Jawień J., Farmakologia PZWL, Warszawa 2012.
2. Obuchowicz E., Małecki A., Kmieciak-Kołada K., Okopień B.: Farmakologia dla studentów i absolwentów kierunków medycznych. Wydawnictwo Śląskie, Katowice 2011.
3. Korbut R.: Farmakologia po prostu. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr n. med. Joanna Hoffmann-Aulich (ostatnia modyfikacja: 18-05-2017 09:15)