SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne
Kod przedmiotu 12.6-WL-PielP-CHIR
Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
Kierunek Pielęgniarstwo
Profil praktyczny
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata pielęgniarstwa
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 6
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr n. med. Jędrzej Bandurski
 • mgr Teresa Florczyk
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 - - Zaliczenie 
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę
Zajęcia praktyczne 60 4 - - Zaliczenie na ocenę
Samokształcenie 15 1 - - Zaliczenie 

Cel przedmiotu

Nauczenie studentów metod i zasad pielęgnowania chorych ze schorzeniami chirurgicznymi 

Wymagania wstępne

Znajomość biologii na poziomie maturalnym. Wiedza z zakresu mikrobiologii, biochemii, anatomii, fizjologii i patofizjologii

Zakres tematyczny

Wykład: 1. Choroby układu pokarmowego. 2. Choroby układu wydalniczego. 3. Choroby układu oddechowego. 4. Chory z urazem. 5. Urazy i choroby układu nerwowego. 6. Chory w ostrych stanach chirurgicznych. 7. Chory z chorobą oparzeniową i odmrożeniami. 8. Choroby nowotworowe. 9. Zapalne choroby powłok. 10. Odleżyny. 11. Choroby naczyń tętniczych i żylnych. 12. Zakażenia szpitalne w chirurgii. 13. Badania diagnostyczne w chirurgii. 14. Rodzaje i leczenie bólu. 15. Rehabilitacja pacjenta po zabiegu operacyjnym. 16. Zapobieganie powikłaniom po zabiegach chirurgicznych.17.Zasady prawidłowego wystawiania recept i zleceń przez pielęgniarkę na środki spożywcze specjalnego przeznaczenia i wyroby medyczne

Ćwiczenia: 1. Opieka nad chorym z urazem. 2. Opieka nad chorym z oparzeniami i  odmrożeniami. 3. Opieka nad pacjentem z chorobami naczyń tętniczych i żylnych. 4. Opieka nad chorym w ostrych stanach chirurgicznych.  5. Opieka nad pacjentem z chorobą nowotworową. 6. Opieka nad chorym z chorobami układu pokarmowego. 
Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu Kierunek: Pielęgniarstwo .7. Opieka nad chorym z odleżynami. 8.Samodzielna ordynacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia i wyrobów medycznych.

Zajęcia praktyczne 1. Praca pielęgniarki instrumentariuszki. 2. Pielęgnowanie chorego ze schorzeniami chirurgicznymi. 3. Opieka nad pacjentem w stanie bezpośredniego zagrożenia życia. 4. Opieka nad pacjentem diagnozowanym.  5. Przygotowanie do zabiegu operacyjnego. 6. Postępowanie i opieka pielęgniarska po zabiegach chirurgicznych. 7. Zadania pielęgniarki w zapobieganiu wczesnym i późnym powikłaniom po zabiegu operacyjnym. 8. Prowadzenie dokumentacji opieki nad chorym. 9. Ocena i monitorowanie natężenia bólu – zadania pielęgniarki. 10.Zastosowanie środków spożywczych i wyrobów medycznych w przebiegu poszczególnych jednostek chorobowych oraz sytuacji biopsychospołecznej

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny, metoda przypadków i sytuacyjna, pogadanka, instruktaż, uczestnictwo w pracy, ćwiczenia, pokaz, metoda algorytmiczna. 

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykłady kończą się zaliczeniem, egzamin w II semestrze. Zaliczenie ćwiczeń związane jest z  uzyskaniem pozytywnej oceny z kolokwium zaliczeniowego oraz aktywnego udziału w zajęciach. Zajęcia praktyczne  – zaliczenie z oceną Wykonanie zadania indywidualnego polegającego na rozpoznaniu problemów pielęgnacyjnych wybranego pacjenta przebywającego w oddziale chirurgii oraz ustalenie planu postępowania pielęgniarskiego. Zajęcia praktyczne w II semestrze realizuje student, który zaliczył zajęcia w I semestrze na ocenę pozytywną. Do praktyki zawodowej przystępuje student, który zaliczył zajęcia praktyczne na ocenę pozytywną. Samokształcenie – zaliczenie bez oceny. Samokształcenie  obejmuje treści z podanej literatury przedmiotu. Warunkiem zaliczenia jest przygotowanie pracy pisemnej na wybrany temat. W procesie oceniania szczególny nacisk położony zostanie na umiejętne stosowanie poznanych kategorii pojęciowych i wykorzystanie zróżnicowanych źródeł  Ocena końcowa z przedmiotu jest średnią arytmetyczną uzyskanych ocen z ćwiczeń i zajęć praktycznych.  
 

Literatura podstawowa

 1. Bielecki K., Dziki A. (red.): Proktologia. PZWL, Warszawa 2005.
 2. Wunderle G. L.Debrand-Passard (red.) Pielęgniarstwo operacyjne Elservier Urban   &Partner, Wrocław 2010.
 3. Borkowski A.: Urologia. PZWL, Warszawa 2005.
 4. Czernik J. (red.): Chirurgia dziecięca. PZWL, Warszawa 2005.
 5. Fibak J.: Chirurgia. Repetytorium. PZWL, Warszawa 2005.
 6. Fibak J, Chirurgia. PZWL, Warszawa 1996,2005.
 7. Gaździk T. Sz.: Ortopedia i traumatologia. PZWL, Warszawa 2005.
 8. Kostewicz W.: Chirurgia laparoskopowa. PZWL, Warszawa 2005.
 9. Maratka Z.: Gastroendoskopia. PZWL, Warszawa 2005.
 10. Murtagh J.: Zabiegi lekarskie. PZWL, Warszawa 2005.
 11. Noszczyk W. (red.): Chirurgia , tom 1 i 2, PZWL , Warszawa 2005.
 12. Strużyna J. (red.): Oparzenia w katastrofach i masowych zdarzeniach. PZWL, Warszawa 2005.
 13. Walewska E.(red.):Podstawy pielęgniarstwa chirurgicznego. PZWL, Warszawa 2007. 

Literatura uzupełniająca

 1. Kapała w.: Pielegniarstwo w chirurgii. Czelej, Lublin 2006.
 2. Luce-Wunderle G., Debrand-Passard A.(red.): Pielęgniarstwo operacyjne. Elservier Urban &Partner, Wrocław 2010.
 3. Ciuruś M.: Pielęgniarstwo operacyjne..Makmed, Lublin 2007.
 4. Budynek M., Nowacki C.: Opatrywanie ran, wiedza i umiejętności. Makmed, Lublin 2008

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr n. med. Joanna Hoffmann-Aulich (ostatnia modyfikacja: 15-05-2017 10:48)