SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne
Kod przedmiotu 12.6-WL-PielP-INTER
Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
Kierunek Pielęgniarstwo
Profil praktyczny
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata pielęgniarstwa
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 6
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • mgr Iwona Bonikowska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 - - Zaliczenie 
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę
Zajęcia praktyczne 60 4 - - Zaliczenie na ocenę
Samokształcenie 15 1 - - Zaliczenie 

Cel przedmiotu

Nabycie umiejętności samodzielnego prowadzenia procesu pielęgnowania w oddziale chorób wewnętrznych.

Wymagania wstępne

Wiedza z zakresu anatomii i fizjologii człowieka. 

Zakres tematyczny

Ćwiczenia:

 1. Problemy zdrowotne i psychospołeczne osób cierpiących z powodu schorzeń internistycznych.
 2. Proces pielęgnowania pacjentów w chorobach internistycznych z uwzględnieniem holistycznego podejścia do każdego chorego.
 3. Samodzielna ordynacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia i wyrobów medycznych

Zajęcia praktyczne/Praktyka zawodowa:

 1. Problemy opiekuńcze, standardy i procedury ich rozwiązywania u chorych ze schorzeniami internistycznymi.
 2. Zastosowanie środków spożywczych i wyrobów medycznych w przebiegu poszczególnych jednostek chorobowych oraz sytuacji biopsychospołecznej

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny, metoda przypadków i sytuacyjna, pogadanka, instruktaż, uczestnictwo w pracy, ćwiczenia, pokaz, metoda algorytmiczna.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Literatura podstawowa

 1. Daniluk J., Jurkowska G. (red.) Zarys chorób wewnętrznych., wyd. Czelej, 2005.
 2. Marek K. (red.): Choroby zawodowe. PZWL, Warszawa 2001.
 3. Tatoń J., Czech A.: Diagnostyka internistyczna. PZWL, Warszawa 2005.
 4. Ciechniewicz W. (red.): Pielęgniarstwo – ćwiczenia. PZWL, Warszawa 2005 

Literatura uzupełniająca

 1. Ciechniewicz W. (red.): Pielęgniarstwo – ćwiczenia. PZWL, Warszawa 2005.
 2. Januszewicz W., Kokot F.: Interna. Tom 1, 2, 3. PZWL Warszawa 2005.
 3. Szczeklik A. (red.).: Choroby wewnętrzne. Medycyna Praktyczna Kraków 2006.
 4. Cavanaugh B.: Badania obrazowe i laboratoryjne dla pielęgniarek. PZWL Warszawa 2006.
 5. Talarska D., Zozulińska- Ziółkiewicz D.: Pielęgniarstwo internistyczne. PZWL Warszawa 2009.
 6. Kózka M., Płaszewska- Żywko L.: Modele opieki pielęgniarskiej nad chorym dorosłym. PZWL Warszawa 2010 

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr n. med. Joanna Hoffmann-Aulich (ostatnia modyfikacja: 15-05-2017 10:55)