SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne
Kod przedmiotu 12.6-WL-PielP-GER
Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
Kierunek Pielęgniarstwo
Profil praktyczny
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata pielęgniarstwa
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 9
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr n. med. Joanna Hoffmann-Aulich
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 - - Egzamin
Ćwiczenia 45 3 - - Zaliczenie na ocenę
Praktyka 80 5,33 - - Zaliczenie na ocenę
Zajęcia praktyczne 80 5,33 - - Zaliczenie na ocenę
Samokształcenie 30 2 - - Zaliczenie 

Cel przedmiotu

Przygotowanie studenta do kompleksowej opieki geriatrycznej. Przekazanie aktualnej wiedzy w zakresie procesów starzenia się ustroju, ostrych i przewlekłych chorób wieku starczego. Wskazanie odrębności postępowania pielęgniarskiego wobec osoby w wieku podeszłym. Zwrócenie uwagi na starość w aspekcie środowiskowym i genetycznym oraz profilaktyki niepomyślnego starzenia się człowieka.

Wymagania wstępne

Wiedza i umiejętności zawodowe zdobyte zgodnie z programem w I roku nauczania. Umiejętność oceny potrzeb bio-psycho-społecznych człowieka, wiedza z zakresu podstaw opieki pielęgniarskiej,  nauk podstawowych , społecznych. 

Zakres tematyczny

Wykład:

 1. Przedmiot i zakres geriatrii
 2. Geriatria wobec wzrostu liczby seniorów, wzrostu długości życia ludzkiego
 3. Populacja seniorów w starszym wieku
 4. Proces starzenia się w aspekcie biologicznym, psychologicznym i socjoekonomicznym.
 5. Cechy fizjologiczne i psychologiczne człowieka w wieku podeszłym.
 6. Problemy zdrowotne i psychospołeczne osób w starszym wieku. Wielkie problemy geriatryczne
 7. Zaburzenia endokrynologiczne
 8. Etiopatogeneza, przebieg, leczenie i profilaktyka chorób wieku starszego – zespołów otępiennych, zespołu Parkinsona, depresji.
 9. Psychozy starcze
 10. Zasady prawidłowego wystawiania recept i zleceń przez pielęgniarkę na środki spożywcze specjalnego przeznaczenia i wyroby medyczne

Ćwiczenia:

 1. Etiopatogeneza, przebieg, leczenie, pielęgnacja i profilaktyka chorób wieku starszego – cukrzycy, chorób serca, nadciśnienia tętniczego, ortostatycznych spadków ciśnienia tętniczego, miażdżycy, zespołu Parkinsona, chorób płuc, chorób układu pokarmowego,  zespołów otępiennych tym choroby Alzheimera, delirium, depresji.
 2. Wielkie problemy geriatryczne - postępowanie pielęgniarskie
 3. Profilaktyka niepomyślnego starzenia i rehabilitacja geriatryczna.
 4. Dietetyka wieku starczego, żywienie w starości
 5. Pielęgnowanie pacjentów z wymienionymi problemami z uwzględnieniem procesu pielęgnowania i holistycznego podejścia do każdego chorego.
 6. Szkodliwość zawodowa a proces starzenia się.
 7. Samodzielna ordynacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia i wyrobów medycznych
 8. Komunikacja z chorym w starszym wieku w różnych stanach chorobowych

Samokształcenie

Praca pisemna w oparciu o przypadek, z którym student zetknął się w czasie praktyk. Uwzględniający opis schorzeń geriatrycznych, procesu pielęgnowania oraz komunikacji i profilaktykę niepomyślnego starzenia się.

 

Zajęcia praktyczne/Praktyka zawodowa:

 1. Leczenie szpitalne ludzi starych
 2. Pielęgnowanie człowieka starego z chorobami układu krążenia.
 3. Pielęgnowanie i leczenie ludzi starych z chorobami układu oddechowego.
 4. Pielęgnowanie chorych z gruźlicą.
 5. Pielęgnowanie i leczenie ludzi starych z chorobami układu pokarmowego.
 6. Pielęgnowanie w chorobach nerek.
 7. Postępowanie w czasie cukrzycy.
 8. Pielęgnowanie w chorobach narządów ruchu.
 9. Zabiegi pielęgniarskie u osób starszych.
 10. Ludzie starzy z upośledzeniem wzroku i słuchu.
 11. Formy pomocy społecznej dla ludzi starych.
 12. Leczenie niedołęstwa starczego.

 

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny, praca w grupach, praca z książką, metoda przypadków i sytuacyjna, pokaz, instruktaż, ćwiczenia praktyczne, studium indywidualnego przypadku.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Podstawą zaliczenia przedmiotu jest pozytywna ocena z egzaminu ustnego, który zawiera pytania z wykładów i ćwiczeń 60% poprawnych odpowiedzi na trzy pytania wylosowane z puli osiemdziesięciu pytań. Do egzaminu przystępuje student, który zaliczył ćwiczenia na ocenę pozytywną. Ćwiczenia – zaliczenie z oceną. Podstawą zaliczenia ćwiczeń jest uzyskanie pozytywnej oceny, którą warunkują: aktywna obecność na wszystkich zajęciach, aktywny udział studenta w dyskusjach na zajęciach. oraz przygotowanego procesu pielęgnowania w wybranej jednostce chorobowej.

Zajęcia praktyczne - zaliczenie z oceną. wykonanie zadania indywidualnego polegającego na rozpoznaniu problemów pielęgnacyjnych wybranego pacjenta przebywającego w DPS lub w oddziale geriatrycznym oraz ustalenie planu postępowania pielęgniarskiego.

Praktyka zawodowa - zaliczenie z oceną. Do praktyki zawodowej przystępuje student, który zaliczył zajęcia praktyczne na ocenę pozytywną i posiada umiejętności zdobytych w ramach wcześniejszych metod kształcenia. Podstawę oceny stanowi obserwacja bezpośredniej pracy z pacjentem i współpracy z personelem oraz kontaktu z rodziną.

Samokształcenie – zaliczenie bez oceny. Samokształcenie obejmuje treści z podanej literatury przedmiotu. Warunkiem zaliczenia jest przygotowanie pracy pisemnej na wybrane tematy. Szczególny nacisk położony zostanie na umiejętne stosowanie poznanych kategorii pojęciowych i wykorzystanie zróżnicowanych źródeł. Praca powinna być napisana w komputerze czcionką Time New Roman, odległość między wierszami 1,5. Marginesy 2,5. Minimalna ilość stron wynosi 5. Ocena końcowa z przedmiotu jest średnią arytmetyczną uzyskanych ocen z egzaminu ćwiczeń i zajęć praktycznych.

Literatura podstawowa

Rosenthal T. (red.): Geriatria. Czelej, Lublin  2009.

2.      Wieczorowska-Tobis K., Talarska D. (red.): Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2008.

3.      Karasek M (red.): Aspekty medyczne starzenia się człowieka. Łódzkie Towarzystwo naukowe, Łódź 2008.

4.      Kędziora-Kornatowska K., Muszalik M.,(red.) Kompendium pielęgnowania pacjentów w starszym wieku. Czelej, Lublin 2009.

5.      Grodzicki T. (red.): Geriatria z elementami gerontologii. Via Medica, Gdańsk 2007.

6.      Schiefele J., Standt J., Dach M. M.: Pielęgniarstwo geriatryczne. Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner, Wrocław 1998.

7.      de Valden – Gałuszko K. ,Kaptacz A. (red.): Pielęgniarstwo w opiece paliatywnej i hospicyjnej. PZWL, Warszawa 2005.

8.      Jakubowska H., Raciniewska A., Rgowski Ł. Patrząc na starość. UAM Poznań 2009.

9.     Manthorpe J., Iliffe S. Depresja wieku podeszłego. PZWL Warszawa 2010.

10.   Douglas G., Nicol F., Robertson C., Baadania kliniczne. Edra Urban & Partner Wrocław 2015.

11. Schafer, Liekweg, Eisert, Farmakoterapia w geriatrii, MedPharm Plska, Wrocław 2017

 

Literatura uzupełniająca

Zych A.. Leksykon gerontologii. Impuls Kraków 2007.

2.      Brzezińska M. Proaktywna starość. Strategie radzenia sobie ze stresem w okresie późnej dorosłości. Difin Warszawa 2011.

3.      Wieczorowska-Tobis K. Talarska D. Różne oblicza starości. UM Poznań Poznań 2011.

4.      Hill R. Pozytywne starzenie się. Laurum 2010.

5.      de Beauvoir S, Starość. Warszawa 2011.

6.      Brocklehurst J. , C., Allen S. C.: Zarys medycyny geriatrycznej. PZWL, Warszawa2005.

7.      Halik J. (red.): Starzy ludzie w Polsce. Społeczne i zdrowotne skutki starzenia się społeczeństwa. Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2002.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr n. med. Joanna Hoffmann-Aulich (ostatnia modyfikacja: 15-05-2017 11:00)