SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne
Kod przedmiotu 12.6-WL-PielP-PED
Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
Kierunek Pielęgniarstwo
Profil praktyczny
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata pielęgniarstwa
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 6
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • mgr Iwona Bonikowska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 - - Zaliczenie 
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę
Zajęcia praktyczne 80 5,33 - - Zaliczenie na ocenę
Samokształcenie 15 1 - - Zaliczenie 

Cel przedmiotu

Przekazanie wiedzy dotyczącej rozwoju fizycznego, motorycznego, psychicznego dziecka w różnym okresie życia. Nabycie umiejętności rozpoznawania problemów pielęgnacyjnych, planowania i sprawowania opieki nad dzieckiem zdrowym i chorym z uwzględnieniem jego potrzeb biopsychospołecznych. Kształtowanie postawy odpowiedzialności za realizowane zadania oraz współpracy z rodziną, szkołą i innymi instytucjami sprawującymi opiekę nad dziećmi. 

Wymagania wstępne

Wiedza z zakresu mikrobiologii, biochemii, anatomii, fizjologii i patofizjologii. 

Zakres tematyczny

Wykład:

 1. Podstawowe zagadnienia z zakresu neonatologii, pediatrii, anestezjologii dziecięcej.
 2. Zagadnienia medycyny społecznej w pediatrii.
 3. Przyczyny, objawy, leczenie i rokowanie w wybranych jednostkach klinicznych poszczególnych układów. Profilaktyka powikłań w ich przebiegu.
 4. Rozwój somatyczno-psychiczno-społeczny dziecka.
 5. Stany zagrożenia życia u dzieci.
 6. Fizjologia i patologia okresu noworodkowego.
 7. Metody diagnostyczne stosowane w pediatrii.
 8. Choroby wieku rozwojowego.
 9. Choroby zakaźne u dzieci – organizacja opieki.
 10. Zasady podawania leków u dzieci. Leczenie krwią i preparatami krwiopochodnymi.
 11. Zasady prawidłowego wystawiania recept i zleceń przez pielęgniarkę na środki spożywcze specjalnego przeznaczenia i wyroby medyczne.

Ćwiczenia:

 1. Przygotowanie dzieci i rodziców do badań diagnostycznych. Zadania pielęgniarki w opiece nad dzieckiem diagnozowanym. Pobieranie materiału do badań mikrobiologicznych u dzieci.
 2. Pielęgnacja dziecka zdrowego oraz chorego w wybranych jednostkach klinicznych ( w zakresie poszczególnych układów, chorobie zakaźnej, przewlekłej i ostrej, nowotworowej). Ocena i monitorowanie bólu oraz postępowanie przeciwbólowe.
 3. Opieka nad noworodkiem i wcześniakiem w różnych stanach zdrowia.
 4. Edukacja dzieci w zakresie umacniania zdrowia.
 5. Rola pielęgniarki w monitorowaniu rozwoju psychofizycznego dziecka.
 6. Żywienie dzieci w różnym wieku i różnym stanie zdrowia. Techniki żywienia. Pielęgnacja dzieci z zaburzeniami odżywiania.
 7. Pielęgniarka w łagodzeniu bólu u dzieci.
 8. Pielęgnacja dziecka niepełnosprawnego, z chorobą przewlekłą, nieuleczalną, z niepomyślnym rokowaniem. Rodzaje i formy wsparcia.

Zajęcia praktyczne:

 1. Rozpoznawanie i planowanie opieki u dzieci w różnym wieku, stanie zdrowia i wybranych jednostkach klinicznych.
 2. Pielęgnowanie dzieci z zaburzeniami odżywiania.
 3. Ocena i monitorowanie stanu chorego dziecka w różnych przedziałach wiekowych.
 4. Wczesne rozpoznawanie czynników ryzyka zagrażającym zdrowiu i życiu w odniesieniu do funkcjonowania układów i narządów dziecka.
 5. Udział i opieka w trakcie oraz po badaniach i zabiegach diagnostycznych wykonywanych u dzieci w różnym wieku i stanie zdrowia.
 6. Rola pielęgniarki w prowadzeniu obserwacji dziecka po podaniu leków, uwzględniając ich działania terapeutyczne, niepożądane oraz interakcję z innymi lekami i drogami podania.
 7. Zasady przyjęcia dziecka w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego z uwzględnieniem wieku i stanu zdrowia dziecka.
 8. Rozpoznanie problemów pielęgnacyjnych i realizacja procedur postępowania pielęgnacyjnego u noworodka w stanach zagrożenia życia.
 9. Cele, planowanie i realizacja opieki nad wcześniakiem i noworodkiem.
 10. Edukacja dzieci w zakresie umacniania zdrowia, stymulacja do samo opieki.
 11. Rola pielęgniarki w rozpoznawaniu powikłań leczenia farmakologicznego, dietetycznego, rehabilitacyjnego i leczniczo – pielęgnacyjnego.
 12. Zadania pielęgniarki w dokumentowaniu opieki nad chorym.
 13. Rola pielęgniarki w sytuacjach trudnych dziecka (ból, cierpienie, rozłąka, umieranie).
 14. Pielęgniarka jako członek zespołu interdyscyplinarnego.
 15. .Zastosowanie środków  spożywczych i wyrobów medycznych w przebiegu poszczególnych jednostek chorobowych oraz sytuacji biopsychospołecznej

Centrum Symulacji Medycznej:

1.Udział pielęgniarki w opiece nad dzieckiem w ostrych chorobach układu oddechowego.

2. Udział pielęgniarki w opiece nad dzieckiem z kwasica ketonową w przebiegu cukrzycy.

 

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny, praca z książką, metoda przypadków i sytuacyjna, metoda algorytmiczna, uczestnictwo w pracy, ćwiczenia, pokaz, pogadanka, instruktaż.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Aktywna obecność na zajęciach oraz opanowanie materiału i umiejętności przewidzianych programem, sprawdzian pisemny lub ustny, test. Podstawą zaliczenia wykładu jest pozytywna ocena z egzaminu pisemnego obejmującego treści wykładów i ćwiczeń. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest pozytywna ocena z ćwiczeń i zajęć praktycznych. Podstawą zaliczenia ćwiczeń jest uzyskanie pozytywnej oceny, którą warunkują: aktywny udział studenta w dyskusjach na zajęciach; pozytywna ocena z kolokwiów; test z progami punktowymi. Zajęcia praktyczne i praktyka zawodowa – na ocenę składają się: ocena wiedzy (33%), ocena i obserwacja umiejętności praktycznych (34%), ocena postawy (33%), Samokształcenie obejmuje treści z podanej literatury przedmiotu. Warunkiem zaliczenia jest przygotowanie pracy pisemnej na wybrany temat. 

Literatura podstawowa

 1. Górnicki B, Dębiec B., Baszczyński J. (red.): Pediatria, tom 1i 2. PZWL, Warszawa 2005.
 2.  Barczykowska E., R.Ślusarz, M.Szewczyk: Pielęgniarstwo w pediatrii. Borgis, Warszawa 2006.
 3. Cabalska B. (red.): Wybrane choroby metaboloczne u dzieci. PZWL, Warszawa 2005.
 4.  Cepach G., Krzeszowska B., Perek M., Twarduś K.: Modele pielęgnowania dziecka przewlekle chorego.. PZWL, Warszawa 2011.
 5.  Czernik J.: Chirurgia dziecięca. PZWL, Warszawa 2005
 6.  Grenda R. (red.): Wybrane zagadnienia z nefrologii dziecięcej. PZWL, Warszawa 2005.
 7.  Grygalewicz J. (red.): Zaburzenia świadomości u dzieci. PZWL, Warszawa 2005.
 8.  Kawalec W., Kubicka K. (red.): Repetytorium z pediatrii. PZWL, Warszawa 2005.
 9.  Krawczyński M. (red.): Norma kliniczna w pediatrii. PZWL, Warszawa 2005.
 10. Krawczyński M.: Propedeutyka pediatrii. PZWL, Warszawa 2002.
 11. Kubicka K., Kawalec W. (red.): Pediatria , PZWL, Warszawa 2005.
 12.  Luxner K.L. : Pielęgniarstwo pediatryczne Delmara. Elservier Urban &Partner, Wrocław 2006.
 13.  Matysiak M. (red.): Hematologia w praktyce pediatrycznej. PZWL, Warszawa 2005.
 14.  Namysłowska I. (red.): Psychiatria dzieci i młodzieży. PZWL, Warszawa 2005.
 15.  Pawlaczyk B. (red.): Pediatria dla studentów pielęgniarstwa. PZWL, Warszawa 2005.
 16.  Pietrzyk J, H.Szajewska, J.Mrukowicz.: ABC zabiegów w pediatrii. Medycyna Praktyczna Warszawa 2010.
 17. Szczapa J.(red.): Podstawy neonatologii. PZWL, Warszawa2008.
 18.  Szreter T. (red.): Intensywna terapia dzieci. PZWL, Warszawa 2005. 

Literatura uzupełniająca

 1. Krawczyński M.: Norma kliniczna w pediatrii. PZWL, Warszawa 2000.
 2. Krawczyński M.: Propedeutyka pediatrii. PZWL, Warszawa 2009.
 3. Muscart M.: Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne. Czelej Lublin 2005.
 4. Obuchowicz A.: Badanie podmiotowe i przedmiotowe w pediatrii. PZWL, Warszawa 2010

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr n. med. Joanna Hoffmann-Aulich (ostatnia modyfikacja: 15-05-2017 11:08)