SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Badania naukowe w pielęgniarstwie - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Badania naukowe w pielęgniarstwie
Kod przedmiotu 12.9-WL-PielP-BADPI
Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
Kierunek Pielęgniarstwo
Profil praktyczny
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata pielęgniarstwa
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 20 1,33 - - Zaliczenie 
Samokształcenie 15 1 - - Zaliczenie 

Cel przedmiotu

Poznanie celów, zasad i teorii metodologii jako nauki.

Wymagania wstępne

Ogólna wiedza z zakresu logiki formalnej, statystyki i matematyki, umiejętność wykonywania podstawowych obliczeń statystycznych, znajomość zasad projektowania badań i przeprowadzania badań terenowych

Zakres tematyczny

  1. Projektowanie badań społecznych. Etapy procedury badawczej.
  2. Dobór terenu badań i grupy badawczej.
  3. Zasady przeprowadzania badań terenowych.

Metody kształcenia

Praca z książką, praca z dokumentem źródłowym, metoda przypadków, seminarium.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Seminarium – zaliczenie bez oceny. Samokształcenie – zaliczenie bez oceny  Treści realizowane w ramach samokształcenia zweryfikowane będą poprzez zaliczenie pracy pisemnej na temat z zakresu omawianej problematyki (w procesie oceniania szczególny nacisk położony zostanie na umiejętne stosowanie poznanych kategorii pojęciowych i wykorzystanie zróżnicowanych źródeł). Podstawą zaliczenia przedmiotu jest: aktywna obecność na zajęciach.

Literatura podstawowa

  1. Lenartowicz H. Kózka M. Metodologia Badań w Pielęgniarstwie Podręcznik dla Studiów Medycznych PZWL. Warszawa 2010.
  2. Lesińska-Sawicka M. Metoda case study w pielęgniarstwie, Borgis Warszawa 2009
  3. Babie E., Badania społeczne w praktyce, PWN Warszawa 2005.
  4. Bauman T., Pilch T. , Zasady badań pedagogicznych, Warszawa 2004.
  5. Brzeziński J., Metodologia badań psychologicznych, Warszawa 2003.
  6. Palka S. , Orientacje w metodologii badań pedagogicznych, Kraków1998.
  7. Zaczyński W., Praca badawcza nauczyciela, Warszawa 2000.

Literatura uzupełniająca

Literatura indywidualnie dobrana do tematu pracy.

Uwagi


Zmodyfikowane przez mgr Beata Wojciechowska (ostatnia modyfikacja: 20-04-2017 11:33)