SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniu życia - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniu życia
Kod przedmiotu 12.6-WL-PielP-ANEST
Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
Kierunek Pielęgniarstwo
Profil praktyczny
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata pielęgniarstwa
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 6
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr n. biol. Justyna Jasik-Pyzdrowska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 - - Egzamin
Ćwiczenia 45 3 - - Zaliczenie na ocenę
Praktyka 40 2,67 - - Zaliczenie na ocenę
Zajęcia praktyczne 40 2,67 - - Zaliczenie na ocenę
Samokształcenie 30 2 - - Zaliczenie 

Cel przedmiotu

Nabycie umiejętności samodzielnego prowadzenia procesu pielęgnowania w oddziale intensywnej opieki medycznej.

Wymagania wstępne

Znajomość specyfiki pracy w oddziale Intensywnej Terapii, znajomość podstawowych procesów pielęgnacyjnych w OIT i umiejętność ich planowania, znajomość sposobów oceny stanu pacjenta i podstawy resuscytacji  krążenia i oddychania.

Zakres tematyczny

Wykład:

 1. Zasady organizacji intensywnej opieki medycznej w Polsce.  
 2. Standardy i procedury postępowania w stanach nagłych i zabiegach ratujących życie.
 3. Zasady diagnostyczne w anestezjologii
 4. Stosowanie leczenia farmakologicznego i znieczulania w anestezjologii
 5. Zasady żywienia pacjentów w oddziale AiIT

 

Ćwiczenia:

 1. Specyfika pracy w oddziale AiIT.
 2. Proces pielęgnowania pacjentów ze schorzeniami zagrażającymi życiu
 3. Przebieg procesu znieczulenia oraz opieka pielęgniarska
 4. Stany po nagłym zatrzymaniu krążenia.
 5. Opieka nad chorym nieprzytomnym.
 6. Postępowanie z chorym z ostrą niewydolnością oddechową.
 7. Żywienie chorych w intensywnej terapii.
 8. Pielęgnowanie pacjentów we wstrząsie.
 9. Pielęgnowanie pacjentów po urazie wielonarządowym.
 10. Pielęgnowanie chorego z dostępem naczyniowym (żylnym i tętniczym).
 11. Opieka nad dawcą narządów.
 12. Zagadnienia etyczne w intensywnej terapii.
 13. Badania diagnostyczne w oddziale AiIT, wskazanie do badań, przygotowanie do badań oraz zadania pielęgniarki

 

Samokształcenie:

 1. Rola pielęgniarki w postępowaniu z chorym z zaburzeniami wodno-elektrolitowymi i kwasowo-zasadowymi.
 2. Opieka nad chorym z wszczepionym układem stymulującym.
 3. Przedłużone unieruchomienie i usprawnianie chorego.

 

Zajęcia praktyczne/praktyka zawodowa

 1. Problemy opiekuńcze, standardy i procedury ich rozwiązywania u chorych ze schorzeniami internistycznymi.

 

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny, pokaz, ćwiczenia, metoda sytuacyjna i przypadków.

 

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Aktywna obecność na zajęciach oraz opanowanie wiedzy i umiejętności przewidzianych w programie. Wykład – egzamin Wykłady z przedmiotu kończą się zaliczeniem w formie pisemnej. Test z progami punktowymi składający się z 45 pytań zamkniętych i otwartych dotyczących tematyki objętej wykładami oraz literaturą podstawową do przedmiotu. Minimum na uzyskanie zaliczenia testu to 60% punktów.

Ćwiczenia - zaliczenie z oceną na podstawie testów cząstkowych oraz aktywnego udziału w zajęciach. Na ocenę składa się średnia arytmetyczna z ocen cząstkowych

Zajęcia praktyczne – zaliczenie z oceną semestr V. Wykonanie zadania indywidualnego polegającego na rozpoznaniu problemów pielęgnacyjnych wybranego pacjenta przebywającego w oddziale Intensywnej Opieki Medycznej oraz ustalenie planu postępowania pielęgniarskiego. Praktyka zawodowa – zaliczenie z oceną semestr V. Ocena umiejętności praktycznych zdobytych w ramach wcześniejszych metod kształcenia. Podstawę oceny stanowi obserwacja bezpośredniej pracy z pacjentem. 

Samokształcenie  obejmuje treści z podanej literatury przedmiotu. Warunkiem zaliczenia jest przygotowanie pracy pisemnej na wybrany temat. W procesie oceniania szczególny nacisk położony zostanie na umiejętne stosowanie poznanych kategorii pojęciowych i wykorzystanie zróżnicowanych źródeł.

Ocena końcowa z przedmiotu jest średnią arytmetyczną z egzaminu, ćwiczeń i zajęć praktycznych.

 

Literatura podstawowa

 1. Wołowicka L., Dyk D. (red) Anestezjologia i intensywna opieka . Klinika i pielęgniarstwo PZWL – W- wa 2007, 2008.
 2. Szreter T. (red) Intensywna Terapia Dzieci. PZWL- W-wa 2005.
 3. Keim S.M. Medycyna ratunkowa na dyżurze- PZWL -W- wa 2005.
 4. Stepińska  J. (red) Intensywna terapia kardiologiczna –PZWL W-wa 2005

Literatura uzupełniająca

 1. Brongiel L., Duda K. „Mnogie i wielonarządowe obrażenia ciała.” Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2001.
 2. Gaszyński W. „Intensywna terapia i wybrane zagadnienia medycyny ratunkowej.” Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2008.
 3. Jurczyk W., Łakomy A. „Pierwsza pomoc w stanach zagrożenia życia.” Wydawnictwo Medtronic, Kraków 2006.
 4. Kamiński., Dudziak BA. „Postępowanie w stanach zagrożenia życia.” Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1997.
 5. Krajewska – Kułak E., Rolka H., Jankowiak B. „Standardy i procedury pielęgnowania chorych w stanach zagrożenia życia.” Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2009.
 6. Kokot F. „Zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej i kwasowo-zasadowej.” Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2001, 2007.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr n. med. Joanna Hoffmann-Aulich (ostatnia modyfikacja: 15-05-2017 10:36)