SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo położniczo-ginekologiczne - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo położniczo-ginekologiczne
Kod przedmiotu 12.6-WL-PielP-POŁOŻ
Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
Kierunek Pielęgniarstwo
Profil praktyczny
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata pielęgniarstwa
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 8
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • mgr Grażyna Milewska-Wilk
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 - - Egzamin
Ćwiczenia 45 3 - - Zaliczenie na ocenę
Praktyka 40 2,67 - - Zaliczenie na ocenę
Zajęcia praktyczne 80 5,33 - - Zaliczenie na ocenę
Samokształcenie 30 2 - - Zaliczenie 

Cel przedmiotu

Przekazanie podstawowej wiedzy dotyczącej rozwoju i budowy narządów płciowych. Oraz zapoznanie z nowymi metodami diagnostycznymi i leczniczymi stosowanymi w położnictwie i ginekologii.

Wymagania wstępne

Wiedza z zakresu mikrobiologii, biochemii, anatomii, fizjologii i patofizjologii.

Zakres tematyczny

Wykład:

1. Budowa i rozwój narządów płciowych.

2. Nieprawidłowy czas trwania ciąży.

3. Stany nagłe w położnictwie i ginekologii.

4. Poród i połóg patologiczny.

5. Zakażenia i stany zapalne narządów płciowych kobiety.

6. Nowotwory narządów płciowych żeńskich.

           7. Badania diagnostyczne w położnictwie i ginekologii.

           8. Zasady prawidłowego wystawienia recept i zleceń przez pielęgniarkę na środki spożywcze specjalnego przeznaczenia i wyroby medyczne

 

 Ćwiczenia:

 1. Pielęgnowanie kobiet w różnym okresach życia i wybranych jednostkach klinicznych.

2. Opieka nad ciężarną z ciążą wysokiego ryzyka. Planowanie opieki w wybranych stanach klinicznych.

3. Rola i zadania szkoły rodzenia – przygotowanie ciężarnej do rodzicielstwa.

4. Proces pielęgnowania ciężarnej w wybranych jednostkach klinicznych..

5. Edukacja zdrowotna w opiece przedkoncepcyjnej.

6. Karmienie naturalne.

7. Opieka nad kobietą w ciąży, rodzącą i w połogu.

8. Poród uliczny – udział pielęgniarki.

9. Opieka nad kobietą w okresie diagnozowania i okresu okołooperacyjnego.

10. Noworodek – odrębności okresu noworodkowego. Opieka nad wcześniakiem i noworodkiem.

11. Zapalenie i zakażenie narządu rodnego, nowotwory narządu rodnego i sutka, osteoporoza – zadania pielęgniarki.

12. Mechanizm i okresy porodu fizjologicznego.

13. Samodzielna ordynacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia i wyrobów medycznych

CSM

 1. Badanie przedmiotowe kobiety ciężarnej i rodzącej
 2. Opieka pielęgniarska nad rodząca w porodzie ulicznym

 

Zajęcia praktyczne/Praktyka zawodowa:

1. Niewydolność szyjki macicy – zaplanowanie i wdrożenie procesu pielęgnowania.

2. Zagrażający poród przedwczesny – ustalenie diagnozy pielęgniarskiej oraz zaplanowanie opieki.

3. Zaplanowanie i wdrożenie procesu pielęgnowania w przypadkach powikłania ciąży: łożyska przodującego, łożyska przedwcześnie odklejającego się.

4. Proces pielęgnowania ciężarnej/rodzącej/położnicy z nadciśnieniem tętniczym.

5. Ustalenie diagnozy pielęgniarskiej oraz zaplanowanie procesu pielęgnowania u kobiety ciężarnej obciążonej cukrzycą i chorobami serca.

6. Zaplanowanie i wdrożenie procesu pielęgnowania w przypadku ciąży powikłanej niedokrwistością i konfliktem serologicznym.

7. Wdrożenie procesu pielęgnowania nad kobietą rodzącą – psychoprofilaktyka położnicza.

8. Obserwacja rodzącej.

9. Przygotowanie ciężarnej do planowanego cięcia cesarskiego.

10. Proces pielęgnowania położnicy w połogu fizjologicznym.

11. Proces pielęgnowania położnicy w połogu powikłanym – psychologiczne i biologiczne aspekty połogu.

12. Pielęgnacja położnicy w przypadku nadciśnienia tętniczego.

13. Proces pielęgnowania noworodka donoszonego.

14. Proces pielęgnowania noworodka niedonoszonego.

15. Ustalenie diagnozy pielęgniarskiej oraz zaplanowanie i wdrożenie procesu pielęgnowania u kobiet chorych ginekologicznie.

16. Udział pielęgniarki w przygotowaniu fizycznym i psychicznym pacjentki do zabiegu operacyjnego.

17. Zastosowanie środków spożywczych i wyrobów medycznych w przebiegu poszczególnych jednostek chorobowych oraz sytuacji biopsychospołecznej

Metody kształcenia

Wykład konserwatoryjny, metoda przypadków i sytuacyjna, pokaz, instruktaż, seminarium, dyskusja dydaktyczna, ćwiczenia praktyczne.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład - pozytywna ocena z egzaminu prowadzonego w formie ustnej.Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie pozytywnej oceny z ćwiczeń, zajęć praktycznych oraz zaliczenia z wykładu.

Ćwiczenia - uzyskanie pozytywnej oceny, którą warunkują:pozytywne wyniki kolokwium, aktywny udział na zajęciach, prezentacja wybranego zagadnienia pedagogicznego.

Ocena końcowa z przedmiotu jest średnią arytmetyczną uzyskanych ocen z form: egzamin, ćwiczenia, zajęcia praktyczne.

Zajęcia praktyczne i praktyka zawodowa - na ocenę składają się: ocena wiedzy (45%) , ocena i obserwacja umiejętności praktycznych (45%), ocena postawy (10%).

Samokształcenie obejmuje treści z podanej literatury przedmiotu. Warunkiem zaliczenia jest przygotowanie 2 prac pisemnych na wybrane tematy.

 

Literatura podstawowa

 1. Bień A.(red). Opieka nad kobietą ciężarną. PZWL. Warszawa 2009
 2. Bręborowicz G.H. (red). Położnictwo i ginekologia. PZWL. Warszawa 2010
 3. Ćwiek D. Szkoła rodzenia. PZWL. Warszawa 2010
 4. Dudenhausen J., Pschyrembel W. Położnictwo praktyczne i operacje położnicze. PZWL. Warszawa 2010
 5. Nehring-Gugulska M., Żukowska-Rubik M., Pietkiewicz A. Karmienie piersią w teorii i praktyce. Medycyna Praktyczna. Kraków 2012
 6. Sipiński A. Opieka w położnictwie. Wydawnictwo Śląsk, Katowice 2012
 7. Stadnicka G.(red). Opieka przedkoncepcyjna.m PZWL. Warszawa 2009

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr n. med. Joanna Hoffmann-Aulich (ostatnia modyfikacja: 12-05-2017 14:35)