SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Rehabilitacja i pielęgnowanie niepełnosprawnych - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Rehabilitacja i pielęgnowanie niepełnosprawnych
Kod przedmiotu 12.6-WL-PielP-REHAB
Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
Kierunek Pielęgniarstwo
Profil praktyczny
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata pielęgniarstwa
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr n. med. Franciszek Pietraszkiewicz
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 0 0 - - Egzamin
Praktyka 80 5,33 - - Zaliczenie na ocenę
Zajęcia praktyczne 40 2,67 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Wyposażenie studentów w wiedzę o istocie, celach, zadaniach i możliwościach rehabilitacji ruchowej  i kinezyprofilaktyki.

Wymagania wstępne

Zdolność do oceny funkcjonalnej niepełnosprawnego, umiejętność stymulowania w zakresie aktywizacji, adaptacji i integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych.

Zakres tematyczny

Zajęcia praktyczne:

 1. Pielęgnowanie i rehabilitacja pacjentek po amputacji piersi.
 2. Rehabilitacja chorych po udarze mózgu.
 3. Udział pielęgniarki w rehabilitacji osób po zawale serca.
 4. Uszkodzenia rdzenia kręgosłupa.
 5. Pielęgnowanie i usprawnianie chorych z RZS, pielęgnowanie i usprawnianie chorych z ZYSK, rehabilitacja
 6. kompleksowa pacjentów z chorobami reumatycznymi.
 7. Zastosowanie środków spożywczych i wyrobów medycznych w przebiegu poszczególnych jednostek chorobowych oraz sytuacji biopsychospołecznej

Praktyka zawodowa:

 1. Organizacja oddziałów rehabilitacji szpitalnej i pozaszpitalnej (ambulatoria, sanatoria).
 2. Praca poszczególnych członków zespołu terapeutycznego.
 3. Rola i zadania pielęgniarki w zespole terapeutycznym.
 4. Ocena chorego i jego środowiska dla potrzeb rehabilitacji kompleksowej.
 5. Ogólne badanie pielęgniarskie osób niepełnosprawnych.
 6. Dokumentowanie wyników badania i stawianie diagnozy.
 7. Planowanie i realizacja działań usprawniających, oraz ich modyfikacje.
 8. Udział pielęgniarki w kinezyterapii osób niepełnosprawnych ruchowo.
 9. Zasady doboru sprzętu pomocniczego i ortopedycznego.
 10. Pomoc choremu w doskonaleniu funkcji lokomocyjnej oraz w samoobsłudze.
 11. Pielęgniarskie działania w profilaktyce hipokinezy.
 12. Rehabilitacja w procesach terapii i pielęgnowania na oddziale internistycznym.
 13. Rehabilitacja w procesach terapii i pielęgnowania na oddziale chirurgicznym.
 14. Rehabilitacja w procesach terapii i pielęgnowania na oddziale reumatycznym.
 15. Rehabilitacja w procesach terapii i pielęgnowania na oddziale neurologicznym.
 16. Rehabilitacja w procesach terapii i pielęgnowania na oddziale ortopedyczno – urazowym.
 17. Rehabilitacja w procesach terapii i pielęgnowania na oddziale ginekologiczno – położniczym.
 18. Metody aktywizacji fizycznej, psychicznej, społecznej i zawodowej osób trwale niepełnosprawnych                  w środowisku domowym.
 19. Poznanie instytucji zajmujących się pracą opiekuńczo – wychowawczą dzieci i osób dorosłych.

Metody kształcenia

Metoda przypadków – Casy study

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zajęcia praktyczne - zaliczenie z oceną. Wykonanie zadania indywidualnego polegającego na rozpoznaniu problemów pielęgnacyjnych wybranego pacjenta przebywającego w oddziale rehabilitacji oraz ustalenie planu postępowania pielęgniarskiego. Do zajęć praktycznych w II semestrze przystępuje student, który zaliczył zajęcia w I semestrze na ocenę pozytywną. Do praktyki zawodowej przystępuje student, który zaliczył zajęcia praktyczne na ocenę pozytywną. Praktyka zawodowa - zaliczenie z oceną. Ocena umiejętności praktycznych zdobytych w ramach wcześniejszych metod kształcenia. Podstawę oceny stanowi obserwacja bezpośredniej pracy z pacjentem Ocena końcowa z przedmiotu jest średnią arytmetyczną uzyskanych ocen z egzaminu, ćwiczeń i zajęć praktycznych.

Literatura podstawowa

 1. Kwolek A. (red.) Rehabilitacja medyczna T-1 T-2, Urban & Partner, Wrocław 2003/2004
 2. Milanowska K., Dega W. Rehabilitacja medyczna, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2003
 3. Straburzyńska – Lupa A., Straburzyński G. Fizjoterapia, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2003/2004
 4. Szulc R. (red) - Usprawnianie lecznicze krytycznie chorych, Urban & Pratner, Wrocław 2001.
 5. Levitt S.: Rehabilitacja w porażeniu mózgowym i zaburzeniach ruchu. PZWL, Warszawa 2005.
 6. Spodaryk K.: Patologia narządu ruchu. PZWL, Warszawa 2005.
 7. Rosławski A., Skolimowski T.: Technika wykonywania ćwiczeń leczniczych. PZWL, Warszawa 2005.
 8. Buckup K: Testy kliniczne w badaniu kości, stawów i mięśni. PZWL, Warszawa 2005.
 9. Dega W., Senger A.: Ortopedia i rehabilitacja. PZWL, Warszawa 1996.
 10. Rejzner, C., Szczygielska-Majewska, M.: Wybrane zagadnienia  z rehabilitacji. Podstawy teoretyczne i praktyka pielęgniarska. CMDNŚSM. Warszawa 1992.
 11. Ciechaniewicz W.: Pielęgniarstwo. Ćwiczenia. PZWL, Warszawa 2002.
 12. Kiwerski J. (red.): Rehabilitacja medyczna. PZWL, Warszawa 2005.
 13. Laidler P.: Rehabilitacja po udarze mózgu. PZWL, Warszawa 2005.
 14. Ślusarska B. i wsp.: Podstawy pielęgniarstwa tom I i II. Czelej. Lublin 2004

Literatura uzupełniająca

 1. Rutkowska, E., Swarcz, A., Turowski, K.: Wybór zagadnień z zakresu rehabilitacji ruchowej. Neurocentrum, Lublin 1995
 2. Witkowski, T.: Rozumieć problemu osób niepełnosprawnych. MDBO, Warszawa 1993

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr n. med. Joanna Hoffmann-Aulich (ostatnia modyfikacja: 12-05-2017 14:26)