SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Komunikowanie się w biznesie - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Komunikowanie się w biznesie
Kod przedmiotu 04.0-WZ-ZarzP-KB
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Zarządzanie
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Marzena Góralczyk
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 18 1,2 Egzamin
Ćwiczenia 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest rozwinięcie u studentów kompetencji komunikowania się werbalnego, niewerbalnego, wizualnego i pisemnego. Będą one przydatne w ich przyszłej pracy zawodowej, np. przy współpracy między pracownikami, z przełożonym, podwładnymi, w trakcie negocjacji biznesowych.

Wymagania wstępne

Zaliczenie na min. dostateczny z przedmiotu Podstawy zarządzania

Zakres tematyczny

Wykład: Komunikacja, komunikowanie, komunikowanie się. Znaczenie komponentów komunikowania się dla skutecznego porozumiewania się. Komunikowanie się międzykulturowe; bariery komunikowania się wielokulturowego. Komunikowanie się werbalne – wady i zalety; retoryka. Słuchanie – proces słuchania, typy, zasady. Komunikowanie się niewerbalne: proksemiczne, kinezyjne i paralingwistyczne. Komunikowanie się niewerbalne w różnych kulturach. Percepcja, jej wyznaczniki i rola w skutecznym komunikowaniu się. Bariery komunikowania się. Metody usprawniania komunikowania się. Komunikowanie się w organizacji: wertykalne i horyzontalne; zarządzanie tymi procesami.

Ćwiczenia: Komunikacja, komunikowanie, komunikowanie się. Znaczenie komponentów komunikowania się dla skutecznego porozumiewania się. Komunikowanie się międzykulturowe; bariery komunikowania się wielokulturowego. Komunikowanie się werbalne – wady i zalety; retoryka. Słuchanie – proces słuchania, typy, zasady. Komunikowanie się niewerbalne: proksemiczne, kinezyjne i paralingwistyczne. Komunikowanie się niewerbalne w różnych kulturach. Percepcja, jej wyznaczniki i rola w skutecznym komunikowaniu się. Bariery komunikowania się. Metody usprawniania komunikowania się. Komunikowanie się w organizacji: wertykalne i horyzontalne; zarządzanie tymi procesami.

Metody kształcenia

Wykład - konwencjonalny

Ćwiczenia - praca w grupach, dyskusja grupowa, praca z książką, warsztaty

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunki zaliczenia ćwiczeń: kolokwium zaliczeniowe obejmujące swoją tematyką treści realizowane podczas wykładów oraz ćwiczeń (K_W12, K_W15, K_U3, K_U06, K08); pytania otwarte z progami punktowymi. Student może uzyskać łącznie 10 pkt, w tym: ocenę dostateczną od 6,0 pkt; ocenę dostateczną plus od 7,0 pkt; ocenę dobrą od 8,0 pkt; ocenę dobrą plus od 9.0 pkt i bardzo dobrą od 9,5 pkt.

Warunki zaliczenia dla wykładów: egzamin pisemny – pytania otwarte z progami
punktowymi (K_W12, K_W15, K_U03, K_U06). Student może uzyskać łącznie 10 pkt, w tym: ocenę dostateczną od 6,0 pkt; ocenę dostateczną plus od 7,0 pkt; ocenę dobrą od 8,0 pkt; ocenę dobrą plus od 9.0 pkt i bardzo dobrą od 9,5 pkt.

Na ocenę z przedmiotu składa się ocena z ćwiczeń (50%) i egzaminu (50%). Warunkiem zaliczenia przedmiotu są oceny pozytywne z ćwiczeń i egzaminu.

Literatura podstawowa

1.    Stankiewicz J., Komunikowanie się w organizacji, Wydawnictwo ASTRUM, Wrocław 2006.

2.    Sobkowiak B., Interpersonalne i grupowe komunikowanie się w organizacji, FORUM, Poznań-Wrocław 2005.

3.    Jamrożek B., Sobczak J., Komunikacja interpersonalna, Oficyna Ekonomiczna Wydawnictwa eMPiZ, Poznań 2000.

Literatura uzupełniająca

1.    Stewart J. (red.), Mosty zamiast murów, PWN, Warszawa 2003

2.     Zenderowski R., Koziński B., Różnice kulturowe w biznesie, CeDeWu Sp. z o.o., Warszwa 2012.

3.     Morreale S. P., Spitzberg B.H., Barge J.K., Komunikacja między ludźmi, PWN, Warszawa 2007.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Marzena Góralczyk (ostatnia modyfikacja: 01-05-2017 18:05)