SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Zarządzanie międzynarodowe - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Zarządzanie międzynarodowe
Kod przedmiotu 14.6-WZ-ZarzP-ZM
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Zarządzanie
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Paweł Szudra
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zrozumienie  zachowań organizacyjnych do narodowych różnic kulturowych oraz budowanie strategii wejścia na rynki światowe.

Wymagania wstępne

Zakres tematyczny

Wykład: Proces internacjonalizacji przedsiębiorstwa - powstawanie firm transnarodowych. Globalne fuzje, przejęcia i sojusze strategiczne. Globalne zarządzanie produkcja - integracja pionowa i pozioma w procesie produkcji. Struktury organizacyjne firm transnarodowych. Zarządzanie zasobami ludzkimi w firmie transnarodowej

Ćwiczenia: Globalne zróżnicowanie kultur a marketing firmy transnarodowej. Kultura korporacyjna w firmie transnarodowej. Zarządzanie finansami firmy transnarodowej. Miejsce firm transnarodowych we współczesnej gospodarce światowej - granice globalizacji, przyszłe trendy rozwojowe firm.

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny, metoda przypadków, praca w grupach, metoda projektu.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład – zaliczenie z oceną, ćwiczenia – zaliczenie z oceną.

Warunkiem zaliczenia na ocenę ćwiczeń jest opracowanie prezentacji z zakresu zarządzania międzynarodowego przy wykorzystaniu podstawowych zagadnień teoretycznych przedstawionych na wykładzie. Ocena  i obrona przez studenta sprawozdania z realizacji prezentacji.

Warunkiem zaliczenia na ocenę wykładów jest pozytywne zaliczenie kolokwium w formie testu składającego się z dziesięciu pytań (w tym dwa pytania zamknięte, osiem pytań otwartych). Wynik kolokwium stanowić będzie ocenę wiedzy i umiejętności . Na ocenę końcową składa się ocena z wykładu (50%) i ocena z ćwiczeń (50%).

Literatura podstawowa

 

  1. Koźmiński A.K., Zarządzanie międzynarodowe. Warszawa 2000, PWE.
  2. Mead R., Andrews R., Zarządzanie międzynarodowe. Warszawa 2011, Oficyna a Wolters Kluwer business.
  3. Obłój K., Wąsowska A. (Red.), Zarządzanie międzynarodowe. Teoria i praktyka. Warszawa 2014, PWE.
  4. Rymarczyk J., Internacjonalizacja przedsiębiorstwa. Warszawa 1996, PWE.
  5. Rymarczyk J., Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstwa. Warszawa 2004, PWE.

Literatura uzupełniająca

  1. Brillman J., Nowoczesne koncepcje zarządzania. Warszawa 2006, PWE.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Paweł Szudra (ostatnia modyfikacja: 11-04-2017 15:08)