SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Metody opisu danych - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Metody opisu danych
Kod przedmiotu 11.0-WK-IDP-MOP-L-S14_pNadGen6TF6T
Wydział Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
Kierunek Inżynieria danych
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Jacek Bojarski
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu Metody opisu danych jest zapoznanie studentów z podstawowymi metodami przekształcania, opisu i prezentacji danych. Po ukończeniu kursu student powinien być przygotowany do samodzielnego wykorzystania pakietu statystycznego w celu wykonania wstępnej analizy danych oraz wyciągania prawidłowych wniosków.

Wymagania wstępne

Brak wymagań.

Zakres tematyczny

1.      W trakcie zajęć student zapozna się z podstawowymi metodami opisu danych statystycznych

·        przechowywanie danych,

·        wykresy graficzne,

·        przekształcanie danych,

·        charakterystyki danych.

2.      Wykorzystanie wybranego pakietu statystycznego.

Metody kształcenia

Laboratorium: samodzielna analiza i prezentacja danych statystycznych przy użyciu odpowiednich narzędzi; przetwarzanie i selekcja danych na podstawie wybranej metody; obliczanie podstawowych charakterystyk danych; dyskusja nad prawidłowością znalezionych rozwiązań.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Udział w zajęciach jest obowiązkowy.

Laboratorium: sprawdzanie stopnia przygotowania studentów oraz ich aktywności w trakcie zajęć; kolokwia z zadaniami o zróżnicowanym stopniu trudności, pozwalającymi na ocenę, czy student osiągnął efekty kształcenia w stopniu minimalnym.

Na ocenę z przedmiotu składa się ocena z laboratorium (100%). Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest pozytywna ocena z laboratorium.

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 40 -
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 45 -
Łącznie 85 -
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 1 -
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 2 -
Łącznie 3 -

Literatura podstawowa

1.        A. D. Aczel, Statystyka w zarządzaniu, PWN, Warszawa, 2000.

2.        J. Buga, H. Kassyk-Rokicka, Podstawy statystyki opisowej, Vizja Press &IT, 2008.

3.        M. Sobczyk, Statystyka opisowa, C.H. Beck, 2010.

4.        A. Zielaś, Metody statystyczne, PWE, Warszawa, 2000.

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Robert Dylewski (ostatnia modyfikacja: 09-04-2017 16:27)