SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Podstawy logiki i analizy ilościowej - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Podstawy logiki i analizy ilościowej
Kod przedmiotu 11.1-WK-IDP-PLAI-W-S14_pNadGenC99R6
Wydział Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
Kierunek Inżynieria danych
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 6
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Zbigniew Świtalski, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 - - Egzamin
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z podstawami logiki (ogólnej i formalnej), kształcenie umiejętności logicznego myślenia, analizy tekstów naukowych, konstruowania spójnych i uporządkowanych własnych wypowiedzi (pisemnych i ustnych). Rozumienie przez studentów podstaw modelowania matematycznego i analiz ilościowych, zapoznanie ich z teorią i zastosowaniami metod twórczego rozwiązywania problemów.

Wymagania wstępne

Brak wymagań.

Zakres tematyczny

Wykład/ćwiczenia:

1.        Elementy logiki ogólnej (podstawy teorii języka, nazwy, zdania, definicje, twierdzenia, pytania, rozumowania, dedukcja i indukcja, kanony Milla, błędy logiczne).

2.        Logika formalna (prawa logiki, rachunek zdań, kwantyfikatorów, relacji i zbiorów).

3.        Metody ilościowe i ich zastosowania. Język ilościowy w nauce i komunikacji potocznej.

4.        Modelowanie matematyczne – metody, możliwości zastosowań i ograniczenia.

5.        Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji, techniki twórczego myślenia.

Metody kształcenia

Rozwiązywanie zadań – samodzielne i przy tablicy. Analiza tekstów. Przygotowanie własnych wypowiedzi pisemnych i ustnych. Dyskusja. Projekt grupowy.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie ćwiczeń na podstawie udziału w projekcie grupowym (30%), referatu pisemnego (30%), sprawdzianu pisemnego (30%), aktywności na zajęciach (10%). Egzamin ustny (50%) i pisemny (50%).

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 75 -
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 75 -
Łącznie 150 -
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 3 -
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 3 -
Łącznie 6 -

Literatura podstawowa

1.      B.Stanosz, Wprowadzenie do logiki formalnej, PWN, Warszawa, 2010.

2.      G.Malinowski, Logika ogólna, PWN, Warszawa, 2010.

3.      J.Such, M.Szcześniak, Filozofia nauki, Wyd. Naukowe UAM, Poznań, 2002.

4.      J.Antoszkiewicz, Metody heurystyczne. Twórcze rozwiązywanie problemów, PWE, Warszawa, 1990.

5.      G.Polya, Jak to rozwiązać, PWN, Warszawa, 1993.

6.      Z.Michalewicz, D.B.Fogel, Jak to rozwiązać czyli nowoczesna heurystyka, WN-T, Warszawa 2006.

Literatura uzupełniająca

1.        T. Hołówka, Kultura logiczna w przykładach, PWN, Warszawa, 2005.

2.        Białynicki-Birula, I. Białynicka-Birula, Modelowanie rzeczywistości, Prószyński i S-ka,  arszawa, 2002.

3.        Góralski, Twórcze rozwiązywanie zadań, PWN, Warszawa, 1989.

4.        J.A. Paulos, Analfabetyzm matematyczny i jego skutki, Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe,  Gdańsk, 1999.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Robert Dylewski (ostatnia modyfikacja: 09-04-2017 16:27)