SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Podstawy programowania - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Podstawy programowania
Kod przedmiotu 11.3-WK-IDP-PP-W-S14_pNadGen044HL
Wydział Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
Kierunek Inżynieria danych
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Florian Fabiś
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 - - Egzamin
Laboratorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Opanowanie umiejętności pisania prostych programów w języku C++ z wykorzystaniem podstawowych struktur danych,  z zachowaniem zasad programowania strukturalnego. Zdobycie przez studenta wiedzy i umiejętności w zakresie podstaw analizy algorytmów.

Wymagania wstępne

Znajomość obsługi komputera. Znajomość matematyki na poziomie szkoły średniej.

Zakres tematyczny

Wykład

 1. System komputerowy. Sprzęt i oprogramowanie. Arytmetyka komputerów. Algorytm, język programowania, program, kompilator, sieć działań programu.
 2.  Podstawy programowania w C++.  Paradygmat programowania strukturalnego. Struktura programu. Standardowe typ proste: całkowite, rzeczywiste, logiczny, znakowy, łańcuchowy. Deklaracje zmiennych. Instrukcja przypisania. Instrukcje wejścia-wyjścia. Funkcje: definicje, obiekty lokalne i globalne, przekazywanie parametrów przez zmienną i przez wartość, funkcje standardowe. Instrukcje warunkowe i iteracyjne. Tablice, operacje na tablicach. Przetwarzanie łańcuchów.
 3. Własności algorytmów. Asymptotyka. Złożoność obliczeniowa algorytmów. Semantyczna poprawność.
 4. Zmienne dynamiczne: definicje, procedury tworzenia i usuwania zmiennych dynamicznych, operacje określone na elementach typu wskaźnikowego.
 5. Pliki: Podstawowe operacje na plikach w C++.

Laboratorium

 1. System Dev C++.
 2. Podstawowe elementy języka C++: Standardowe typ proste, wyrażenia arytmetyczne i logiczne, deklaracje zmiennych, wybrane  funkcje standardowe.
 3. Pisanie i uruchamianie prostych programów z instrukcjami: przypisania, wejścia-wyjścia, warunkowymi.
 4. Pisanie i uruchamianie programów zawierających procedury i funkcje.
 5. Pisanie i uruchamianie programów zawierających instrukcje iteracyjne.
 6. Przetwarzanie tablic.
 7. Przetwarzanie łańcuchów.
 8. Zmienne dynamiczne i proste struktury dynamiczne.

Metody kształcenia

Wykład: wykład problemowy.

Laboratorium: ćwiczenia laboratoryjne w pracowni komputerowej – pisanie i uruchamianie samodzielnie napisanych programów w C++, na zadane przez prowadzącego tematy,  analiza tych programów i analiza stosowanych algorytmów. Nad niektórymi programami studenci będą pracowali w grupach 2-3 osobowych.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład. Egzamin weryfikujący efekty kształcenia w zakresie wiedzy i umiejętności. Egzamin złożony jest z dwóch części, pisemnej i ustnej. Warunkiem przystąpienia do części ustnej jest uzyskanie 30% punktów z części pisemnej. Uzyskanie 50% punktów z części pisemnej gwarantuje uzyskanie pozytywnej oceny.

Laboratorium. Ocena końcowa  jest wystawiana na podstawie punktów uzyskanych na zajęciach. Punkty uzyskuje się za: napisane na zajęciach sprawdziany, napisane samodzielnie programy, aktywność na zajęciach.

Na ocenę z przedmiotu składa się ocena z laboratorium (50%) oraz ocena z egzaminu (50%). Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest pozytywna ocena z laboratorium. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest pozytywna ocena z egzaminu.

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 70 -
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 55 -
Łącznie 125 -
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 3 -
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 2 -
Łącznie 5 -

Literatura podstawowa

1. A. Majczak, Programowanie strukturalne i obiektowe, Helion, Gliwice, 2010.

2. J. Grebosz, Symfonia C++, Wydawnictwo Edition 2000, Kraków, 2010;

3. A. Stasiewicz, C++. Ćwiczenia praktyczne, Helion, Gliwice, 2008

Literatura uzupełniająca

 1. T. H. Cormen , Ch. E.  Leiserson , R. L. Rivest: Wprowadzenie do algorytmów, WNT, 1997
 2.  A. and K. Kingsley-Hughes, Programowanie od podstaw, Helion, Gliwice, 2005.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Robert Dylewski (ostatnia modyfikacja: 09-04-2017 16:27)