SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Pakiety matematyczne 2 - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Pakiety matematyczne 2
Kod przedmiotu 11.9-WK-IDP-PM2-L-S14_pNadGenY6MC7
Wydział Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
Kierunek Inżynieria danych
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Tomasz Małolepszy
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studenta z możliwością rozwiązywania prostych problemów matematycznych przy wykorzystaniu pakietu do obliczeń numerycznych (m.in. Matlab, Octave, Scilab), oraz nabycie umiejętności wykorzystywania takiego pakietu do tworzenia własnych programów, ich implementacji wraz z symulacją i wizualizacją otrzymanych wyników.

Wymagania wstępne

Podstawy programowania, Pakiety matematyczne 1.

Zakres tematyczny

1.        Początki pracy z pakietem Matlab. 

Omówienie podstawowych możliwości Matlaba. Okienko komend. Zmienne i typy w Matlabie. Podstawowe stałe. Pomocnicze polecenia (clc, clear, diary). Polecenia help. Standardowe funkcje matematyczne  w Matlabie. (2 godziny)

2.        Wektory i macierze.

Tworzenie. Dostęp do elementów. Usuwanie elementów. Podstawowe funkcje operujące na wektorach i macierzach. (3 godziny)

3.        Wektory znakowe.

Tworzenie. Podstawowe funkcje operujące na wektorach znakowych. Wczytywanie danych - funkcja input. Wyświetlanie tekstów - funkcja disp. Funkcja sprintf – zaawansowany sposób wyświetlania danych. (4 godziny)

4.        Specjalne rodzaje tablic.

Tworzenie i operacje na macierzach rzadkich, tablicach komórkowych oraz tablicach strukturalnych. (4 godziny)

5.        Elementy programowania.

Instrukcje warunkowe - if, switch. Instrukcje iteracyjne - for, while. Wektoryzacja. M-pliki – skrypty i funkcje. Funkcje inline. (4 godziny)

6.        Kolokwium. (2 godziny)

7.        Grafika dwu- i trójwymiarowa.

Funkcja plot (zmiana rodzaju lub koloru wykresu). Podpisy osi, wykresu, tworzenie legendy. Tworzenie wykresów funkcji zapisanych w plikach - funkcja fplot. Funkcja ezplot i wykresy parametryczne oraz wykresy funkcji zadanych w sposób niejawny. Funkcje rysujące wielokąty i łamane. Podstawowe operacje na oknie graficznym. Rysowanie krzywych w przestrzeni (plot3, ezplot3). Wykreślanie powierzchni (mesh, surf, ezsurf). Proste animacje. Import i eksport plików. (4 godziny)

8.        Obliczenia symboliczne w Matlabie.

Definiowanie danych symbolicznych – funkcja sym. Rozwiązywanie równań i układów równań – funkcja solve. Liczenie granic (limit) oraz sumowanie szeregów (symsum). Różniczkowanie oraz całkowanie symboliczne (funkcje diff oraz int). Rozwiązywanie równań różniczkowych – funkcja dsolve. (5 godzin)

9.        Kolokwium. (2 godziny)

Metody kształcenia

Laboratorium: samodzielne rozwiązywanie zadań z wykorzystaniem pakietów matematycznych (m.in. Matlab, Octave, Scilab); tworzenie własnych programów do rozwiązywania prostych problemów matematycznych; dyskusja nad otrzymanymi rozwiązaniami; symulacja i wizualizacja otrzymanych wyników.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest pozytywna ocena z laboratorium. O ocenie końcowej z laboratorium decyduje suma punktów zdobyta podczas dwóch kolokwiów, złożonych z zadań o zróżnicowanym stopniu trudności.

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 40 -
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 35 -
Łącznie 75 -
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 2 -
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 1 -
Łącznie 3 -

Literatura podstawowa

1.      Jerzy Brzózka, Lech Dorobczyński, "Programowanie w Matlab", Wydawnictwo Pracowni Komputerowej Jacka Skalmierskiego, Mikom, Warszawa

2.      Wiesława Regel, "Wykresy i obiekty graficzne w programie Matlab", Mikom, Warszawa 2003.

Literatura uzupełniająca

1.      Anna Kamińska, Beata Pańczyk, "Ćwiczenia z ... Matlab. Przykłady i zadania", Mikom, Warszawa 2002.

2.      Cyprian T. Lachowicz, „Matlab, Scilab, Maxima : opis i przykłady zastosowań”, Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Opole 2005.

3.      Andrzej Brozi, „Scilab w przykładach”, Wydawnictwo NAKOM, Poznań 2007.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Robert Dylewski (ostatnia modyfikacja: 09-04-2017 16:27)