SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Algorytmy i struktury danych 2 - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Algorytmy i struktury danych 2
Kod przedmiotu 11.3-WK-IDP-ASD2-P-S14_pNadGen3IMGA
Wydział Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
Kierunek Inżynieria danych
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Florian Fabiś
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Projekt 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Wypracowanie u studentów umiejętności samodzielnego specyfikowania, implementowania i rozwiązywania problemów algorytmicznych z dziedziny przetwarzania danych.

Wymagania wstępne

Student powinien zaliczyć kurs: Algorytmy i struktury danych 1.

Zakres tematyczny

Implementacja i testowanie wybranych algorytmów przetwarzania danych z zakresu tematycznego zrealizowanego na przedmiocie Algorytmy i struktury danych 1. Każdy student w trakcie semestru musi zrealizować dwa projekty. Każdy z projektów polegać będzie na zaimplementowaniu wskazanego przez prowadzącego algorytmu do rozwiązania konkretnego praktycznego zadania, napisaniu do tego programu, przetestowaniu go oraz przedstawieniu dokumentacji zgodnie z zadaną specyfikacją. Nad jednym z tych dwóch projektów studenci będą pracowali w 2-3 osobowych grupach.

Metody kształcenia

Praktyczna realizacja projektów na zadane tematy.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną ocen obu wykonanych projektów. Jednakże warunkiem  otrzymania pozytywnej oceny końcowej  jest otrzymanie ocen pozytywnych z obu projektów. Ocena za projekt: 40% za dokumentację projektu, 40% za stworzony program, 20% za dobór i realizację zastosowania praktycznego wskazanych algorytmów.

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 38 -
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 22 -
Łącznie 60 -
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 1 -
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 1 -
Łącznie 2 -

Literatura podstawowa

1.      Aho A., Hopcroft J.E., Ullman J.D., : Projektowanie i analiza  algorytmów komputerowych, PWN, Warszawa 1983.  

2.      Aho A., Hopcroft J.E., Ullman J.D. : Data structures and algorithms.

3.      Banachowski L., Diks K.,  Rytter W., Algorytmy i struktury danych, WNT, W-wa 1996.

4.      Cormen T.H., Leiserson C.E., Rivest R.L., Wprowadzenie do algorytmów, WNT, W-wa 1997.

5.      Kingsley-Hughes A. : Programowanie od podstaw, Helion, Gliwice 2005.

6.      Wirth N. : Algorithms and Data Structured, 1985.

Literatura uzupełniająca

1.      Knuth D. : Sztuka programowania, t. 1-3, WNT, Warszawa 2001.

2.      Błażewicz  J. : Złożoność obliczeniowa    problemów  kombinatorycznych, WNT, Warszawa 1988.

3.      P. Wróblewski: Algorytmy, struktury danych i techniki programowania, wyd. II popr., Helion, 2001.

4.      Grębosz J. : Symfonia C++, Edition 2000, Kraków 2010.

5.      Bloch J. : Java. Efektywne programowanie, Helion, Gliwice 2009.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Robert Dylewski (ostatnia modyfikacja: 09-04-2017 16:27)