SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Polszczyzna w praktyce - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Polszczyzna w praktyce
Kod przedmiotu 09.3-WK-IDP-PP-Ć-S15_pNadGen0D1T6
Wydział Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
Kierunek Inżynieria danych
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 7
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr hab. Marzanna Uździcka, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zasadniczym celem przedmiotu jest: zapoznanie studentów z zasadami poprawności językowej we współczesnej polszczyźnie, wykształcenie umiejętności budowania poprawnych komunikatów językowych w mowie i piśmie oraz korzystania z poradnictwa językowego i słowników poprawnościowych, kształtowanie świadomości podnoszenia poziomu sprawności językowej i roli umiejętności językowych w sprawnej komunikacji.

Wymagania wstępne

Brak wymagań.

Zakres tematyczny

1. Kultura języka jako jeden z podstawowych składników kultury osobistej i narodowej.
2. Znaczenie kultury języka w komunikacji społecznej.
3. Zasady oceny normatywnej. Kryteria poprawności językowej, ich hierarchia i zakres stosowania.
4. Najczęstsze kłopoty z poprawnością językową współczesnego Polaka (wymowa, odmiana, budowanie wypowiedzi, neologizmy).
5. Kolokwializacja, demokratyzacja, konsumpcjonizm w języku.
6. Wpływy i wyrazy obce w języku polskim – jak sobie z nimi radzić?
7. Moda językowa – a współczesna kultura masowa.
8. Poradnictwo językowe w Polsce: ośrodki świadomej pracy nad kulturą współczesnej polszczyzny, podstawowe publikacje normatywne. Miejsce poradnictwa w mediach.
9. Słowniki a kultura. Słowniki współczesnego języka polskiego. Słowniki poprawnościowe i specjalistyczne.

Metody kształcenia

Wykład konwersacyjny; analiza tekstów prasowych, internetowych, prac naukowych, wypowiedzi radiowych i telewizyjnych; dyskusja, realizacja zadań z wykorzystaniem edytora tekstu.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Przygotowanie do zajęć i aktywny w nich udział; przedstawienie projektów cząstkowych i projektu końcowego.

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 35 -
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 40 -
Łącznie 75 -
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 1 -
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 2 -
Łącznie 3 -

Literatura podstawowa

 1. JADACKA J., Kultura języka polskiego. Fleksja, słowotwórstwo, składnia, Warszawa 2005.
 2. JĘZYK W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH, red. J. Podracki, E. Wolańska, Semper, Warszawa 2008.
 3. MARKOWSKI A., Kultura języka polskiego. Teoria. Zagadnienia leksykalne, Warszawa 2005.
 4. MIODEK J., Kultura języka w teorii i praktyce, Wrocław 1983.
 5. POLSZCZYZNA W KOMUNIKOWANIU PUBLICZNYM, red. W. Gruszczyński, J. Bralczyk, G. Majkowska, Warszawa 1999.

Literatura uzupełniająca

 1. KOŁODZIEJEK E., Walczymy z bykami, Warszawa 2010.
 2. BRALCZYK J., Mówi się. Porady językowe profesora Bralczyka, Warszawa 2008.
 3. JAK PISAĆ? Razem czy osobno? Poradnik ze słownikiem, pod red. E. Polańskiego, A. Skudrzykowa, Warszawa 2011.
 4. MÓWIMY UPRZEJMIE. Poradnik językowego savoir-vivre'u, pod red. M. Marcjanik, Warszawa 2010.
 5. PISZEMY POPRAWNIE. Poradnik językowy PWN, pod red. A. Kubiak-Sokół, Warszawa 2012.
 6. POPRAWNIE PO POLSKU. Poradnik językowy PWN, pod red. A. Kubiak-Sokół, Warszawa 2007.

Uwagi

Przedmiot oferowany również w semestrze III.


Zmodyfikowane przez dr Robert Dylewski (ostatnia modyfikacja: 09-04-2017 16:27)