SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Systemy baz danych 1 - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Systemy baz danych 1
Kod przedmiotu 11.3-WK-IDP-SBD1-Ć-S14_pNadGen77NRF
Wydział Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
Kierunek Inżynieria danych
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 6
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • prof. dr hab. Mieczysław Borowiecki
 • dr Anna Fiedorowicz
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 15 1 - - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę
Wykład 30 2 - - Egzamin

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest: zapoznanie studenta z terminologią związaną z systemami baz danych; zdobycie przez studenta wiedzy i umiejętności w zakresie projektowania i korzystania z baz danych; poznanie możliwości języka SQL. Po zaliczeniu przedmiotu student potrafi wydobywać informacje zgromadzone w bazach danych przy użyciu poleceń języka SQL.

Wymagania wstępne

Podstawy logiki. Umiejętność programowania.

Zakres tematyczny

Wykład:

 1. Podstawowe pojęcia relacyjnego modelu danych.
 2. Operacje na relacjach (suma, różnica, przekrój, dopełnienie, projekcja, selekcja, złączenie, podzielenie).
 3. Zależności funkcyjne oraz zbiór aksjomatów Armstronga.
 4. Schematy relacyjne.
 5. Rozkładalność schematów relacyjnych (bez straty danych, bez straty zależności funkcyjnych oraz na składowe niezależne).
 6. Proces normalizacyjny schematów relacyjnych (1PN, 2PN, 3PN, PNB-C, 4PN, 5PN).
 7. Zależności wielowartościowe.
 8. Zbiór aksjomatów dla zależności wielowartościowych.
 9. Optymalizacja zbiorów zależności funkcujnych.

Ćwiczenia:

 1. Operacje na relacjach.
 2. Sprowadzanie schematów do 2PN, 3PN, PNB-C.
 3. Język SQL
  1. Język definiowania struktur danych – DDL.
  2. Język do manipulowania danymi – DML.
  3. Język do zapewnienia bezpieczeństwa dostępu do danych – DCL.
 4. Tworzenie projektu bazy danych
  1. Diagramy przepływu danych (DFD).
  2. Diagramy zależności encji (ERD).
  3. Tworzenie schematu bazy danych.

Laboratorium:

 1. Zastosowanie języka SQL.
 2. Typy danych, wyrażenia i operatory, warunki, funkcje, procedury.
 3. Instrukcja SELECT: złączenie wewnętrzne i zewnętrzne, podzapytania proste i skorelowane, grupowanie i funkcje agregujące, operatory mnogościowe Union, Minus, Intersect.
 4. Definiowanie struktur bazy danych: domeny, tabele, perspektywy, indeksy, sekwencje/generatory, wyzwalacze, więzy integralności.
 5. Zarządzanie użytkownikami bazy danych i kontrola transakcji.
 6. Wykorzystanie komputerowych narzędzi typu CASE do generowania schematu prostej bazy danych.

Metody kształcenia

Wykład: konwersatoryjny, prezentacja multimedialna.

Ćwiczenia: samodzielne rozwiązywanie zadań; metoda problemowa; burza mózgów.

Laboratorium: rozwiązywanie zadań praktycznych – tworzenie instrukcji SQL z zakresu operacji na danych, strukturze bazy oraz zarządzania bezpieczeństwem bazy danych, stworzenie projektu i wygenerowanie schematu bazy danych przy użyciu komputerowych narzędzi typu CASE.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład: egzamin złożony z dwóch części pisemnej i ustnej, warunkiem przystąpienia do części ustnej jest uzyskanie 30% punktów z części pisemnej, uzyskanie 50% punktów z części pisemnej gwarantuje uzyskanie pozytywnej oceny, bez konieczności przystępowania do części ustnej. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie pozytywnej oceny z ćwiczeń.

Ćwiczenia: na ocenę składają się punkty z czterech planowanych w semestrze kartkówek albo punkty z kolokwium obejmującego cały przerabiany materiał (co stanowi 80% oceny) oraz aktywność studentów na zajęciach (20% oceny).

Laboratorium: na ocenę składają się punkty z czterech planowanych w semestrze kartkówek albo punkty z kolokwium obejmującego cały przerabiany materiał (co stanowi 80% oceny) oraz aktywność studentów na zajęciach (20% oceny).

Ocena końcowa przedmiotu jest średnią arytmetyczną ocen z wykładu, ćwiczeń i laboratorium. Warunkiem koniecznym uzyskania pozytywnej oceny końcowej jest uzyskanie pozytywnych ocen z wykładu, ćwiczeń i laboratorium.

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 94 -
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 56 -
Łącznie 150 -
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 4 -
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 2 -
Łącznie 6 -

Literatura podstawowa

1.        T. Pankowski, Podstawy baz danych, Wydawnictwo Naukowe PWN, W-wa, 1992.

2.        D. Maier, The theory of relational databases, Computer Science Press, 1983.

3.        M. Gruber, SQL, Helion, 1996.

4.        M. Wybrańczyk, Delphi 7 i bazy danych, Helion, 2003.

5.        G.Reese, Java. Aplikacje bazodanowe. Najlepsze rozwiązania, Helion, 2003.

Literatura uzupełniająca

1.      W. Kim, Wprowadzenie do obiektowych baz danych, WNT, Warszawa, 1996.

2.      J.D. Ullman, Podstawowy wykład z systemów baz danych, WNT, Warszawa, 1999.

3.      P. Neil Gawroński, InterBase dla ,,delfinów'', Helion, 2001.

4.      Jakubowski: SQL w InterBase dla Windows i Linuksa, Helion, Gliwice 2001.

5.      R. Barker, CASE* Method. Modelowanie związków encji, WNT, Warszawa 2005.

6.      M. Marzec, JBuilder i bazy danych, Helion, 2005.

7.      Mościcki, I. Kruk, Oracle 10g i Delphi. Programowanie baz danych, Helion, 2006.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Robert Dylewski (ostatnia modyfikacja: 09-04-2017 16:27)