SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Inżynieria systemów informacyjnych - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Inżynieria systemów informacyjnych
Kod przedmiotu 11.3-WK-IDP-ISI-W-S14_pNadGenHL2SY
Wydział Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
Kierunek Inżynieria danych
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 6
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Janusz Jabłoński
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 - - Egzamin
Laboratorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z klasyfikacją systemów informacyjnych oraz cyklami życia oprogramowania jak również przedstawienie metodyk i technik wykorzystywanych w projektowaniu i realizacji informatycznych systemów informacyjnych. Wybór cyklu życia oprogramowania uzależniony jest od wymagań funkcjonalnych i ograniczeń projektu a umiejętne wykorzystanie wiedzy i narzędzi wspomagania pozwala na zaprojektowanie i realizacje systemów informatycznych poprawiających efektywność pracy i wspomagających podejmowanie decyzji. Przedstawienie analitycznego podejście do projektowania systemów informatycznych oraz przygotowania dokumentacji jak również przedstawienie narzędzi (SVN w Eclipse) do pracy w grupie realizującej system informatyczny spełniający wymagania użytkowników.

Wymagania wstępne

Student powinien zaliczyć kurs: Pakiety użytkowe.

Zakres tematyczny

Wykład/laboratorium:

·        Klasyfikacja systemów informacyjnych

·        Cykl życia oprogramowania

·        Metodyki strukturalne i obiektowe w projektowaniu systemów informatycznych

·        Definiowanie i specyfikacja wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych

·        Wykorzystanie języka UML w projekcie informatycznym

·        Techniki planowania i szacowania kosztów oprogramowania

·        Harmonogramowanie oraz monitorowanie przedsięwzięć informatycznych.

·        Zarządzanie przedsięwzięciami informatycznymi

·        Wykorzystanie narzędzi CASE w realizacji systemów informacyjnych

·        Narzędzia wersjonowania i pracy grupowej w wytwarzaniu oprogramowania

Metody kształcenia

Wykład dostępny w formie elektronicznej; laboratoria komputerowe w ramach których studenci na podstawie dyskusji i pracy w grupach dobierają i projektują strukturę oraz dynamikę systemu informatycznego. W oparciu o metodykę obiektową i modele UML dokonują harmonogramowania zadań oraz podziału zadań dla uczestników projektu którzy korzystając z narzędzi informatycznych (Excell, Access, Eclipse, SVN, MySQL) realizują wybrane funkcjonalność korzystając z elementów programowania w VBA dla MS Excel i Java.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Udział w zajęciach jest obowiązkowy.

Zaliczenie laboratorium na podstawie sprawdzianów pisemnych (15%) sprawozdań ze zrealizowanych zadań (70%) i aktywności na zajęciach (15%).

Na ocenę z przedmiotu składa się ocena z laboratorium (50%) oraz ocena z egzaminu pisemnego (50%). Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest pozytywna ocena z laboratorium i egzaminu.

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 75 -
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 75 -
Łącznie 150 -
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 3 -
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 3 -
Łącznie 6 -

Literatura podstawowa

  1. I. Sommerville, Inżynieria oprogramowania, Klasyka Informatyki, WNT, Warszawa 2003.
  2. K. Górski, Inżynieria Oprogramowania, PWN, Warszawa, 2010;
  3. R. Barker, C. Longman, CASE Method, modelowanie funkcji i procesów, WNT, 1996; ;.
  4. J. Górski, Inżynieria oprogramowania w projekcie informatycznym, Warszawa 2000.

Literatura uzupełniająca

  1. P. Benon-Davies, Inżynieria Systemów Informacyjnych, WNT, 1999;
  2. V. Sthern, C++ Inżynieria Programowania, Helion, Gliwice 2000
  3. A. Björck, J. Cogswell, Tworzenie użytecznego oprogramowania, Warszawa 2005;
  4. www.ibm.com/academicinitiative.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Robert Dylewski (ostatnia modyfikacja: 09-04-2017 16:27)