SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Język angielski 3 - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Język angielski 3
Kod przedmiotu 09.0-WK-IDP-JA3-L-S14_pNadGenYTCRT
Wydział Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
Kierunek Inżynieria danych
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • mgr Grażyna Czarkowska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Rozwijanie sprawności rozumienia ze słuchu, mówienia, czytania oraz pisania w języku angielskim. Szersze wykorzystanie funkcji językowych umożliwiających posługiwanie się językiem angielskim w sytuacjach życia codziennego. Opanowanie podstawowych struktur gramatycznych stosowanych do porównywania przedmiotów, zjawisk, ludzi, wyrażania potrzeby, zakazu, nakazu. Opanowanie sprawności pisania formalnych listów  i listów elektronicznych. Rozwijanie umiejętności rozumienia tekstu słuchanego i czytanego oraz umiejętności prowadzenia rozmowy na różne tematy. Opanowanie podstawowych elementów prezentacji w języku angielskim. Wprowadzenie elementów języka specjalistycznego stosowanego w logice.

Zajęcia prowadzą do uzyskania przez studenta umiejętności i kompetencje w zakresie znajomości języka angielskiego na poziomie biegłości B1+ Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego Rady Europy.

Wymagania wstępne

Znajomość języka na poziomie biegłości B1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

Zakres tematyczny

Ćwiczenia powtórzeniowe i utrwalające oraz rozszerzające materiał leksykalno-gramatyczny zawarty w jednostkach lekcyjnych, umożliwiające studentowi opanowanie następujących umiejętności:

·        porównywanie osób, zjawisk (4 godz.)

·        stosowanie czasowników modalnych do wyrażenia nakazu, zakazu (3 godz.)

·        pisanie listów formalnych (4 godz.)

·        poprawne stosowanie form czasownikowych – gerund, infinitive (3 godz.)

·        prowadzenie dłuższych dialogów z wykorzystaniem znanych struktur gramatycznych i leksyki – porównywanie zjawisk, ludzi, wyrażanie zakazu, nakazu (2 godz.)

·        przygotowanie i przedstawienie krótkiej prezentacji w języku angielskim (4 godz.)

·        rozumienie dłuższych i skomplikowanych tekstów niespecjalistycznych (2 godz.)

·        rozumienie ze słuchu dłuższych wypowiedzi (2 godz.)

·        opanowanie słownictwa z dziedziny logiki i teorii zbiorów (4 godz.)

·        rozumienie prostych tekstów specjalistycznych z logiki (2 godz.)

Metody kształcenia

Praca w grupach, w parach, z podręcznikiem przy użyciu różnych pomocy dydaktycznych;
słuchanie i czytanie ze zrozumieniem, konwersacja, prezentacja, dyskusja, ćwiczenia ustne i pisemne.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnych ocen z kolokwiów i testów obejmujących zakres tematyczny zajęć, prezentacja pracy własnej na zajęciach, udział w dyskusjach, prowadzenie dialogu, przedstawienie prezentacji.

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 35 -
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 25 -
Łącznie 60 -
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 1 -
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 1 -
Łącznie 2 -

Literatura podstawowa

1.      C. Oxenden, V. Latham-Koenig, P. Seligson, New English File Student’s Book, Oxford University Press 2007

2.      C. Oxenden, V. Latham-Koenig, P. Seligson, New English File Workbook, Oxford University Press 2007

Literatura uzupełniająca

1.      FCE Use of English by V. Evans

2.      L. Szkutnik, Materiały do czytania – Mathematics, Physics, Chemistry, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

3.      materiały z Internetu

4.      R. Murphy English Grammar in Use.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Robert Dylewski (ostatnia modyfikacja: 09-04-2017 16:27)