SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Matematyka finansowa - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Matematyka finansowa
Kod przedmiotu 11.5-WK-IDP-MF-L-S14_pNadGen559ZN
Wydział Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
Kierunek Inżynieria danych
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 6
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Robert Dylewski
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę
Wykład 30 2 - - Egzamin

Cel przedmiotu

Zapoznanie z podstawami analizy wartości pieniądza w czasie. Umiejętność oceny i porównywania projektów inwestycyjnych.

Wymagania wstępne

Analiza matematyczna 1, Wstęp do rachunku prawdopodobieństwa.

Zakres tematyczny

Wykład/laboratorium:

 1. Oprocentowanie i dyskontowanie proste, składane i ciągłe. Stopy nominalne, efektywne, realne i ciągłe.
 2. Renty okresowe i wieczyste, z góry i z dołu. Wartość aktualna i przyszła.
 3. Wskaźniki oceny projektów inwestycyjnych.
 4. Splata długów, plan spłaty.
 5. Amortyzacja środków trwałych.
 6. Elementy teorii wyceny papierów wartościowych (dla weksli, bonów skarbowych, obligacji, akcji).
 7. Analiza finansowa i ekonomiczna do studiów wykonalności projektów.

Metody kształcenia

Tradycyjny wykład oraz ćwiczenia laboratoryjne z wykorzystaniem funkcji finansowych w Excelu.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Udział w zajęciach laboratoryjnych jest obowiązkowy.

Laboratorium: Sprawdzanie stopnia przygotowania studentów oraz ich aktywności w trakcie zajęć; kolokwium pisemne z zadaniami pozwalającymi na ocenę, czy student osiągnął efekty kształcenia w stopniu minimalnym.

Wykład: egzamin pisemny.

Na ocenę z przedmiotu składa się ocena z laboratorium (40%) oraz ocena z egzaminu pisemnego (60%). Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest pozytywna ocena z laboratorium i egzaminu.

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 75 -
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 75 -
Łącznie 150 -
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 3 -
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 3 -
Łącznie 6 -

Literatura podstawowa

 1. M. Podgórska, J. Klimkowska, Matematyka finansowa, PWN, Warszawa 2005.
 2. M. Dobija, E. Smaga, Podstawy matematyki finansowej i ubezpieczeniowej, PWN, Warszawa, 1995.

Literatura uzupełniająca

 1. A. Weron, R. Weron, Inżynieria finansowa, WNT, Warszawa, 1998.
 2. M. Skałba, Ubezpieczenia na życie, WNT, Warszawa, 2001.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Robert Dylewski (ostatnia modyfikacja: 09-04-2017 16:27)