SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Programowanie obiektowe 2 - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Programowanie obiektowe 2
Kod przedmiotu 11.3-WK-IDP-PO2-P-S14_pNadGenKJCFI
Wydział Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
Kierunek Inżynieria danych
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Janusz Jabłoński
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Projekt 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest wypracowanie u studentów umiejętności samodzielnego specyfikowania, projektowania i implementowania funkcjonalności związanych z efektywnym wykorzystaniem i przetwarzaniem danych (różne dziedziny do wyboru: wspomaganie zarządzania, controling, logistyka, marketing, kryptografia ...) Po ukończeniu kursu student powinien umieć zaproponować model rozwiązania problemu i bazę danych, udokumentować podjęte decyzje projektowe oraz zaimplementować rozwiązanie w języku programowania obiektowego rozwiązanie (CASE Eclipse).Celem przedmiotu jest wypracowanie u studentów umiejętności samodzielnego specyfikowania, projektowania i implementowania funkcjonalności związanych z efektywnym wykorzystaniem i przetwarzaniem danych (różne dziedziny do wyboru: wspomaganie zarządzania, controling, logistyka, marketing, kryptografia ...) Po ukończeniu kursu student powinien umieć zaproponować model rozwiązania problemu i bazę danych, udokumentować podjęte decyzje projektowe oraz zaimplementować rozwiązanie w języku programowania obiektowego rozwiązanie (CASE Eclipse).

Wymagania wstępne

Student powinien zaliczyć: Programowanie obiektowe 1

Zakres tematyczny

·        Wykorzystanie UML w realizacji projektów informatycznych.

·        Podejście procesowe i programowanie obiektowe.

·        Wykorzystanie interfejsów w JAVA.

·        Wykorzystanie wzorców projektowych i baz danych.

·        Wykorzystania GUI w programowaniu interfejsu użytkownika.

Metody kształcenia

Zajęcia projektowe polegają na zasadzie pogadanki z przeglądem przykładów implementacji wybranych funkcjonalności dla wybranej dziedziny problemu oraz przygotowaniu projektu oraz implementacji aplikacji o zróżnicowanej funkcjonalności z wykorzystaniem prostej bazy danych do przechowywania danych z obiektów. Jako środowisko realizacji projektu proponowane jest wykorzystanie CASE-Eclipse z dodatkowymi niezbędnymi "Plugins".- komponentami i pakietami oprogramowania.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Udział w zajęciach jest obowiązkowy.

Ocena na podstawie dokumentacji i implementacji dotyczących proponowanego rozwiązania dla zadanych funkcjonalności systemu w tym projekt proponowanego rozwiązania (40%) oraz implementacji i weryfikacji poprawności rozwiązania zadanego problemu (60%). Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie przynajmniej połowy punktów procentowych dla każdego ze składników.

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 35 -
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 25 -
Łącznie 60 -
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 1 -
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 1 -
Łącznie 2 -

Literatura podstawowa

  1. G. Cornell, C. Horstmann, ,Java Podstawy, Helion, Gliwice, 2008.
  2. B. Meyer, Programowanie Zorientowane Obiektowo, Helion, Gliwice, 2005.
  3. E. Gamma, R. Helm, R. Johnson, J. Vlissides, Wzorce projektowe, Helion, Gliwice, 2010.
  4. J. Schmuller, UML w Kropelce, Helion, 2003.
  5. G. Horstmann, G. Cornell, Core Java, Vol. 2: Advanced Features, Prentice Hall, England 2008.

Literatura uzupełniająca

  1. G. Ian, Metody Obiektowe w Praktyce, WNT, Warszawa, 2004.
  2. A. Bochenek, Eclipse, Biblioteka SWT, PWN Warszawa, 2008.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Robert Dylewski (ostatnia modyfikacja: 09-04-2017 16:27)