SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Systemy baz danych 2 - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Systemy baz danych 2
Kod przedmiotu 11.3-WK-IDP-SBD2-P-S14_pNadGen5TA7X
Wydział Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
Kierunek Inżynieria danych
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Anna Fiedorowicz
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Projekt 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest: zaprojektowanie przez studenta relacyjnej bazy danych modelującej pewien fragment rzeczywistości oraz stworzenie aplikacji do jej obsługi. Po zaliczeniu przedmiotu student jest przygotowany do samodzielnego utworzenia aplikacji obsługującej bazę danych oraz zaprojektowania i zrealizowania prostego systemu bazodanowego przy  użyciu właściwie dobranych metod, technik i narzędzi.

Wymagania wstępne

Bazy danych 1. Umiejętność programowania.

Zakres tematyczny

W ramach projektu tworzony jest system informatyczny na wybrany temat. Studenci samodzielnie realizują i dokumentują poszczególne etapy tworzenia systemu informatycznego. Efektem końcowym ma być działający system, funkcjonujący w architekturze klient-serwer oraz dokumentacja analityczno-projektowa.

W ramach zajęć studenci dokonują analizy dziedziny przedmiotowej, wykonują projekt logiczny bazy danych, skrypty tworzące strukturę bazy danych, ew. tworzą opis systemu z wykorzystaniem wybranych diagramów UML (klas, przypadków użycia, stanu, czynności, wdrożenia), tworzą kod właściwej aplikacji.

Projekty są wykonywane samodzielnie lub w grupach.

Metody kształcenia

Projekt: samodzielna realizacja i przygotowanie dokumentacji poszczególnych etapów tworzenia systemu informatycznego; stworzenie działającego systemu  funkcjonującego w architekturze klient-serwer; przygotowanie dokumentacji analityczno-projektowej; praca samodzielna lub w grupach. 

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny jest złożenie kompletnego projektu (bazy danych i aplikacji) oraz dokumentacji w terminie wyznaczonym przez prowadzącego.

Ocena końcowa: 40% za projekt bazy danych, 40% za stworzony program, 20% za dokumentację.

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 30 -
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 30 -
Łącznie 60 -
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 1 -
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 1 -
Łącznie 2 -

Literatura podstawowa

1.    M. Wybrańczyk, Delphi 7 i bazy danych, Helion, 2003.

2.    M. Marzec, JBuilder i bazy danych, Helion, 2005.

3.    G.Reese, Java. Aplikacje bazodanowe. Najlepsze rozwiązania, Helion, 2003.

4.    Mościcki, I. Kruk, Oracle 10g i Delphi. Programowanie baz danych, Helion, 2006.

Literatura uzupełniająca

1.    P. Neil Gawroński, InterBase dla ,,delfinów'', Helion, 2001.

2.    A. Jakubowski: SQL w InterBase dla Windows i Linuksa, Helion, Gliwice 2001.

3.    R. Barker, CASE* Method. Modelowanie związków encji, WNT, Warszawa 2005.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Robert Dylewski (ostatnia modyfikacja: 09-04-2017 16:27)