SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Język angielski 4 - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Język angielski 4
Kod przedmiotu 09.0-WK-IDP-JA4-L-S14_pNadGenAQGEB
Wydział Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
Kierunek Inżynieria danych
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • mgr Grażyna Czarkowska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 30 2 - - Egzamin

Cel przedmiotu

Rozwijanie sprawności rozumienia ze słuchu, mówienia, czytania oraz pisania w języku angielskim. Szersze wykorzystanie funkcji językowych umożliwiających posługiwanie się językiem angielskim w sytuacjach życia codziennego. Opanowanie podstawowych struktur gramatycznych stosowanych do opisywania sytuacji hipotetycznych, wyrażania prawdopodobieństwa, udzielania rad, stosowania strony biernej. Pogłębianie umiejętności pisania formalnych listów  i listów elektronicznych. Utrwalanie umiejętności rozumienia tekstu słuchanego i czytanego oraz umiejętności prowadzenia rozmowy na różne tematy. Pogłębienie znajomości zasad przedstawiania prezentacji w języku angielskim. Pogłębienie znajomości elementów języka specjalistycznego – geometria, całkowanie, różniczka, pochodne.

Zajęcia prowadzą do uzyskania przez studenta umiejętności i kompetencje w zakresie znajomości języka angielskiego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego Rady Europy.

Wymagania wstępne

Znajomość języka na poziomie biegłości B1+  Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

Zakres tematyczny

Ćwiczenia powtórzeniowe i utrwalające materiał leksykalno-gramatyczny zawarty w jednostkach lekcyjnych, umożliwiające studentowi opanowanie następujących umiejętności:

·        opisywanie sytuacji hipotetycznych, stosowanie zdań warunkowych dotyczących teraźniejszości, przyszłości i przeszłości (6 godz.)

·        stosowanie zdań czasowych z użyciem when, as soon as, till, before, after (2 godz.)

·        stosowanie czasowników modalnych do wyrażenia prawdopodobieństwa (1 godz.)

·        stosowanie strony biernej (4 godz.)

·        rozumienie dłuższych i skomplikowanych tekstów niespecjalistycznych opisujących sytuacje hipotetyczne lub dotyczące zjawisk życia społecznego (5 godz.)

·        przygotowanie i przedstawienie dłuższej prezentacji w języku angielskim (6 godz.)

·        pogłębianie rozumienia tekstu słuchanego (2 godz.)

·        opanowanie słownictwa specjalistycznego z zakresu geometrii płaszczyzn, analizy matematycznej (2 godz.)

·        rozumienie tekstów specjalistycznych (2 godz.)

Metody kształcenia

Praca w grupach, w parach, z podręcznikiem przy użyciu różnych pomocy dydaktycznych;
słuchanie i czytanie ze zrozumieniem, konwersacja, prezentacja, dyskusja, ćwiczenia ustne i pisemne.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu.

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 35 -
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 25 -
Łącznie 60 -
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 1 -
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 1 -
Łącznie 2 -

Literatura podstawowa

1.      C. Oxenden, V. Latham-Koenig, P. Seligson, New English File Student’s Book, Oxford University Press 2007.

2.      C. Oxenden, V. Latham-Koenig, P. Seligson, New English File Workbook, Oxford University Press 2007.

Literatura uzupełniająca

1.      FCE Use of English by V. Evans.

2.      L. Szkutnik, Materiały do czytania – Mathematics, Physics, Chemistry, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

3.      materiały z Internetu.

4.      R. Murphy English Grammar in Use.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Robert Dylewski (ostatnia modyfikacja: 09-04-2017 16:27)