SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Podstawy zarządzania i bezpieczeństwa systemów baz danych - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Podstawy zarządzania i bezpieczeństwa systemów baz danych
Kod przedmiotu 11.3-WK-IDP-PZBS-L-S14_pNadGenYFX6C
Wydział Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
Kierunek Inżynieria danych
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Anna Fiedorowicz
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę
Wykład 15 1 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studenta z systemem zarządzania bazą danych IBM DB2 lub Oracle. Zdobycie przez studenta wiedzy i umiejętności w zakresie tworzenia i zarządzania obiektami bazodanowymi w systemach DB2/Oracle. Zapoznanie z mechanizmem transakcji i problemami współbieżnego dostępu do danych. Poznanie zasad zapewnienia bezpieczeństwa danych. Nabycie przez studenta umiejętności tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania baz danych. Zapoznanie z językiem XML w bazach danych.

Wymagania wstępne

Student powinien zaliczyć przedmioty: Systemy baz danych 1. Podstawy programowania.

Zakres tematyczny

Wykład/laboratorium:

1.      System zarządzania bazą danych IBM DB2 lub Oracle. Zapoznanie z narzędziami i środowiskiem.

2.      Tworzenie i zarządzanie obiektami bazodanowymi w systemie DB2/Oracle (schematy, tabele, widoki, indeksy, aliasy, sekwencje).

3.      Język SQL w systemie DB2/Oracle.

4.      Zarządzanie transakcjami. Współbieżność, blokowanie, poziomy izolacji transakcji.

5.      Bezpieczeństwo danych. Sposoby autoryzacji, zarządzanie użytkownikami i uprawnieniami.

6.      Tworzenie kopii bezpieczeństwa i odzyskiwanie bazy danych (backup pełny, przyrostowy, online, offline).

7.      Wykorzystanie XML w bazie danych.

8.      Procedury zapamiętane i wyzwalacze.

Metody kształcenia

Wykład konwersatoryjny. Ćwiczenia laboratoryjne w pracowni komputerowej.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład: ocena jest wystawiana na podstawie wyników testu pisemnego (składającego się z pytań testowych i zadań otwartych).

Laboratorium: na ocenę składa się: sprawdzanie stopnia przygotowania studentów i ich aktywności podczas laboratorium;  dwa kolokwia, z zadaniami praktycznymi o różnym stopniu trudności.

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny z wykładu i laboratorium. Ocena z przedmiotu jest średnią arytmetyczną ocen z wykładu i laboratorium.

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 60 -
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 65 -
Łącznie 125 -
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 2 -
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 3 -
Łącznie 5 -

Literatura podstawowa

1.      Raul Chong, Ian Hakes, Rav Ahuja, Wprowadzenie do DB2 Express-C, IBM Corporation, 2008 (e-book).

2.      Raul F. Chong, Clara Liu, Sylvia F. Qi, Dwaine R. Snow, Zrozumieć DB2. Nauka na przykładach, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006.

3.      Whei-Jen Chen, John Chun, Naomi Ngan, Rakesh Ranjan, Manoj K. Sardana, DB2 Express-C: The Developer Handbook for XML, PHP, C/C++, Java, and .NET, IBM Redbooks, 2006 (e-book).

4.      Rafe Coburn, SQL dla każdego, Helion, 2001.

Literatura uzupełniająca

1.     T. Pankowski, Podstawy baz danych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 1992.

2.     J.D. Ullman, Podstawowy wykład z systemów baz danych, WNT, Warszawa, 1999.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Robert Dylewski (ostatnia modyfikacja: 09-04-2017 16:27)