SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Podstawy zarządzania i przedsiębiorczości - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Podstawy zarządzania i przedsiębiorczości
Kod przedmiotu 04.9-WK-IDP-PZP-W-S14_pNadGenGFIAE
Wydział Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
Kierunek Inżynieria danych
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Paweł Szudra
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 - - Egzamin
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem jest pozyskanie umiejętności stosowania zasad zarządzania w różnych formach aktywności gospodarczej.

Wymagania wstępne

Brak wymagań.

Zakres tematyczny

Wykład:

Zarządzanie, jego istota i znaczenie. Instytucje w otoczeniu jako obiekt zarządzania. Procesy zarządzania: planowanie, organizowanie, sterowanie, kontrolowanie. Procesy zarządzania zasobami ludzkimi: organizowanie zatrudnienia, kierowanie, motywowanie i kontrolowanie. Cechy i cele organizacji oraz jej części składowe. Struktury organizacyjne – typy struktur i ich projektowanie w zależności od warunków techniczno-organizacyjnych. Procesy informacyjno-decyzyjne. Planowanie i podejmowanie decyzji na poziomie strategicznym, taktycznym i operacyjnym. Podejmowanie decyzji kierowniczych. Ilościowe narzędzia podejmowania decyzji.

Ćwiczenia:

Zarządzanie, kierowanie, przywództwo. Menedżer a biznesmen. Role i zadania menedżera. Kariery pracowników i kariery menedżerów. Cechy i cele organizacji oraz jej części składowe. Struktury organizacyjne – typy struktur i ich projektowanie w zależności od warunków techniczno-organizacyjno-społecznych. Procesy informacyjno-decyzyjne.

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny. Ćwiczenia: prezentacja, dyskusja, case study.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Sprawdzanie stopnia przygotowania studentów oraz ich aktywności w trakcie ćwiczeń.

Zaliczenie z ćwiczeń na podstawie dwóch kolokwiów  (80%) i aktywności na zajęciach (20%).

Na ocenę z przedmiotu składa się ocena z ćwiczeń (50%) oraz ocena z egzaminu pisemnego (50%). Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest pozytywna ocena z ćwiczeń i egzaminu.

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 75 -
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 50 -
Łącznie 125 -
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 3 -
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 2 -
Łącznie 5 -

Literatura podstawowa

  1. Bielski M., Podstawy teorii organizacji i zarządzania, Wydawnictwo Diffin, Warszawa 2009
  2. Stephen P. Robbins, Stephen P. Robbins, Podstawy Zarządzania, PWE, Warszawa 2007.
  3. Griffin R., Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, 2007.

Literatura uzupełniająca

  1. Błaszczyk W., Metody organizacji i zarządzania, PWN, Warszawa 2006.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Robert Dylewski (ostatnia modyfikacja: 09-04-2017 16:27)