SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Inżynierski projekt dyplomowy 1 - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Inżynierski projekt dyplomowy 1
Kod przedmiotu 11.9-WK-IDP-IPD1-S-S14_pNadGenZWSEG
Wydział Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
Kierunek Inżynieria danych
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Robert Dylewski
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Seminarium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Przygotowane studenta do krytycznego czytania materiału nie obejmującego kursu podstawowego, w szczególności fragmentów książek lub artykułów naukowych, referowanie zawartości przeczytanego materiału. Udział w seminarium służy dojrzałej prezentacji tekstów matematycznych w postaci pisemnej i słownej oraz przygotowaniu studenta do wykonania samodzielnego opracowania.

Wymagania wstępne

Zaliczenie piątego semestru studiów.

Zakres tematyczny

Program zależy od tematyki związanej z inżynierskim projektem dyplomowym. Studenci wybierają projekt w zależności od swoich zainteresowań zgodnych z preferowaną specjalnością ukończenia studiów. Zakres tematyczny jest każdorazowo proponowany przez  nauczycieli akademickich.

Metody kształcenia

Seminarium: przedstawienie problemów przez prowadzącego, samodzielne czytanie literatury; referowanie; dyskusja, konsultacje.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Sprawdzanie rozumienia czytanych tekstów i korzystania z odpowiednich pakietów komputerowych.

Warunkiem zaliczenia jest przedstawienie referatu pisemnego i ustnego wystąpienia, a także określenie zakresu pracy dyplomowej zgodnie z ustalonym z promotorem tematem pracy.

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 30 -
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 45 -
Łącznie 75 -
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 1 -
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 2 -
Łącznie 3 -

Literatura podstawowa

1.        J. Barta, Prawo autorskie i prawa pokrewne, Wolters Kluwer, Warszawa 2007.

2.        M. Łazewski, M. Gołębiowski, Własność intelektualna, Warszawa 2006.

3.        Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej, Dz.U. nr 119, poz. 1117 z 2003 r. z późniejszymi zmianami.

4.        Traktat Światowej Organizacji Własności Intelektualnej o Prawie Autorskim, Genewa 1996, Dz. U. nr 3, poz. 12 z 2005r.

5.        Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz.U. nr 90, poz. 631 z 1994 r.

Literatura uzupełniająca

Każdorazowo ustalana przez prowadzącego.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Robert Dylewski (ostatnia modyfikacja: 09-04-2017 16:27)