SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Tworzenie narzędzi analitycznych w R - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Tworzenie narzędzi analitycznych w R
Kod przedmiotu 11.2-WK-IDP-TNAR-P-S14_pNadGen3FAB6
Wydział Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
Kierunek Inżynieria danych
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Jacek Bojarski
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Projekt 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu Tworzenie narzędzi analitycznych w R jest zapoznanie studentów z metodami definiowania pakietów statystycznych łączących w sobie funkcjonalność i łatwość użytkowania. Zajęcia prowadzone będą w oparciu o program R. Po ukończeniu kursu student powinien być przygotowany do samodzielnego zaprojektowania i realizacji pakietu statystycznego dla określonych potrzeb zleceniodawcy, zawierającego: obliczenia i analizy statystyczne, generowanie raportów oraz interfejs graficzny.

Wymagania wstępne

Student powinien zaliczyć przedmioty: Analiza danych statystycznych, Algorytmy i struktury danych 1, Algorytmy i struktury danych 2.

Zakres tematyczny

1.    Definiowanie funkcji. Tworzenie pakietów obliczeniowych.

2.    Grafika komputerowa na użytek analiz statystycznych.

3.    Dynamiczne tworzenie raportów.

4.    Graficzny interfejs (GUI), TclTk.

Metody kształcenia

Projekt prowadzony w formie audytoryjnej, w ramach którego studenci wykonują podzadania projektowe przy wykorzystaniu programu R.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Udział w zajęciach jest obowiązkowy.

Sprawdzanie stopnia przygotowania studentów oraz ich aktywności w trakcie projektu.

Zadania projektowe o zróżnicowanym poziomie trudności, pozwalające na ocenę czy student osiągnął efekty kształcenia w stopniu minimalnym.

Na ocenę z przedmiotu składa się ocena za wykonane zadania projektowe (40%) oraz ocena z wykonanego projektu (60%). Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest pozytywna ocena z projektu.

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 40 -
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 40 -
Łącznie 80 -
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 1 -
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 2 -
Łącznie 3 -

Literatura podstawowa

1.    R Core Team, R: A Language and Environment for Statistical Computing, R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria, 2012, http://www.R-project.org.

2.    R Core Team, Write R Expressions, 2012, http://www.R-project.org.

3.    R Core Team, R Language Definition, 2012, http://www.R-project.org.

4.    Tcl/Tk, 2012, http://www.tcl.tk.

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Robert Dylewski (ostatnia modyfikacja: 09-04-2017 16:27)