SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Seminarium praktyczne - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Seminarium praktyczne
Kod przedmiotu 06.9-WK-IDP-SPr-W-S14_pNadGenAMFLI
Wydział Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
Kierunek Inżynieria danych
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 7
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Robert Dylewski
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 - - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Podstawowym celem przedmiotu jest poszerzenie wiedzy studentów o elementy ogólnego wykształcenia technicznego. Przedmiot należy do grupy przedmiotów wybieranych przez studentów.

Wymagania wstępne

Brak wymagań.

Zakres tematyczny

Tematyka ustalana jest przez prowadzącego.

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny, wykład problemowy. Laboratorium audytoryjne. Dyskusja.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunki zaliczenia ustalane przez osobę prowadzącą zajęcia w danym roku akademickim.

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 70 -
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 55 -
Łącznie 125 -
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 3 -
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 2 -
Łącznie 5 -

Literatura podstawowa

Każdorazowo ustalana przez prowadzącego.

Literatura uzupełniająca

Każdorazowo ustalana przez prowadzącego.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Robert Dylewski (ostatnia modyfikacja: 09-04-2017 16:27)