SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Teoria ruchu pojazdów samochodowych - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Teoria ruchu pojazdów samochodowych
Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-KiEP-P-04_15
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Mechanika i budowa maszyn
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Jerzy Sobich
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 18 1,2 Egzamin
Ćwiczenia 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Poznanie zasad doboru wartości podstawowych parametrów konstrukcyjnych wpływających na jego własności trakcyjne. 

Wymagania wstępne

Mechanika ogólna.

Zakres tematyczny

Treść wykładów

 Wyznaczanie parametrów geometryczno–masowych pojazdu. Kinematyka i dynamika koła odkształcalnego. Opory ruchu pojazdu. Charakterystyki trakcyjne pojazdu. Wskaźnik dynamiczny. Dobór mocy silnika. Dobór przełożeń w układzie napędowym pojazdu. Proces hamowania pojazdu. Stabilność ruchu pojazdu: jazda na zakręcie, nadsterowność i podsterowność pojazdu. Drgania pojazdu, dobór sztywności zawieszenia.

Treść ćwiczeń

Wyznaczanie oporów ruchu pojazdu, dobór mocy silnika, dobór przełożeń w układzie napędowym, sporządzanie charakterystyk trakcyjnych pojazdu.

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny.

Ćwiczenia rachunkowe i projektowe.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Ocena z ćwiczeń jest określona na podstawie realizacji ćwiczeń rachunkowych i projektów.

Ocena z wykładu jest określona na podstawie wyniku egzaminu pisemnego.

Literatura podstawowa

1.      Siłka W., Teoria ruchu samochodu, WNT, Warszawa 2002.

2.      Arczyński S., Mechanika ruchu samochodu. WNT, Warszawa 1993.

Literatura uzupełniająca

1. Orzełowski S., Badania samochodów. WNT, Warszawa 1998.

2. Mischke M., Dynamika samochodu. T. 1, Napęd i hamowanie. WKiŁ. Warszawa 1987.

3. Mischke M., Dynamika samochodu. T. 2, Drgania. WKiŁ. Warszawa 1987.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Daniel Dębowski (ostatnia modyfikacja: 05-05-2017 13:00)