SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Bezpieczeństwo ruchu drogowego - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Bezpieczeństwo ruchu drogowego
Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-KiEP-P-14_15
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Mechanika i budowa maszyn
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 7
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr inż. Mirosław Żygadło
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Projekt 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

 

Celem przedmiotu jest praktyczne zapoznanie  studentów z zagadnieniami związanymi z bezpieczeństwem  w ruchu drogowym. Poznanie czynników i rozwiązań zapewniających oraz zwiększających bezpieczeństwo użytkowników ruchu drogowego.

Wymagania wstępne

Podstawowe wiadomości z mechaniki, budowy pojazdów, teorii ruchu pojazdów. Prawo o ruchu drogowym.

Zakres tematyczny

 

Niebezpieczeństwa i zagrożenia związane z uczestnictwem w ruchu drogowym. Analiza wyników badań stanu bezpieczeństwa, charakterystyka ogólna wypadków drogowych. Analiza wpływu stanu infrastruktury drogowej i jej otoczenia, cech pojazdów i  zachowań  kierowcy na stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Rozwiązania konstrukcyjne w pojazdach zwiększające bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego. Analiza przyczyn wypadków oraz  prawnych i społecznych ich skutków

Metody kształcenia

Projekt  - praca z materiałami źródłowymi - ich analiza i synteza.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie przedmiotu w oparciu o ocenę przygotowanego przez studenta samodzielnego opracowania odnoszącego się do wybranego tematu z zakresu BRD.

Kryterium ocen:

 2,0 - brak zaliczenia (opracowanie z istotnymi błędami, brak opracowania),

3,0 - opracowanie w stopniu dostatecznym zgodne z tematem, małe błędy,

3,5 - opracowanie wykonane w sposób szablonowy,

4,0 - opracowanie poprawne,

4,5 - opracowanie znacznie wykraczające poza schematy, dość oryginalne,

5,0 - opracowanie całkowicie nowatorskie, znacznie wyróżniające się, wysoki profesjonalizm      przedstawienia omawianego zagadnienia

Literatura podstawowa

 

 1. Wicher J. : Bezpieczeństwo samochodów i ruchu drogowego. WKiŁ, Warszawa 2002.
 2. Wierciński  J.: Wypadki  drogowe  –  elementy  analizy  technicznej  i  opiniowania.  WKiŁ, Warszawa 1985.
 3. Datka S., Suchorzewski W., Tracz M.: Inżynieria ruchu. WKiŁ Warszawa 1999.
 4. Bachrach A.: Elementy ogólnej profilaktyki wypadków drogowych. Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1978.
 5. Krystek R.: Zintegrowany system bezpieczeństwa transportu. WKŁ, Warszawa 2009.
 6. Arczyński S.: Mechanika ruchu samochodu, WNT, Warszawa 1994.

Literatura uzupełniająca

 

 1. Ustawa „Prawo o ruchu drogowym”.

 2. Gacek W.: Pierwsza pomoc. Warszawa, Centralny Instytut Ochrony Pracy, 1998.

 3. Prochowski L.: Pojazdy mechaniczne. Mechanika ruchu, WKiŁ, Warszawa, 2005.

 4. Bezpieczeństwo ruchu drogowego (kwartalnik), Wydawnictwo Instytutu Transportu Samochodowego

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Mirosław Żygadło (ostatnia modyfikacja: 12-05-2017 10:15)