SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Architektura komputerów I - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Architektura komputerów I
Kod przedmiotu 11.3-WI-INFP-AK-I
Wydział Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
Kierunek Informatyka
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. inż. Andrzej Pieczyński, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Nabycie umiejętności i kompetencji w zakresie:

  •        budowy komputera,
  •        zasad przesyłania, przechowywania i przetwarzania informacji w komputerze,
  •        ogólnych zasad pracy komputera,
  •        architektur równoległych komputerów.

 

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

Istota działania systemu komputerowego: Modele von Neumanna i Harvarda. Zasada współpracy procesora z pamięcią w procesie przetwarzania informacji. Operacje wejścia-wyjścia. Hierarchia pamięci, struktura adresowa. Systemy wieloprocesorowe. Klasyfikacja Flynna, maszyny SIMD, MISD, MIMD.

Model programowy procesora. Poziomy maszynowe i języki maszynowe, architektura listy rozkazów. Reprezentacja i typy danych. Kodowanie liczb całkowitych. Zmiennoprzecinkowe reprezentacje liczb. Standard IEEE 754. Działania na danych. Algorytmy dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia. Tryby adresowania. Sterowanie przebiegiem programu. Warunki i rozgałęzienia.

Potokowe przetwarzanie rozkazów. Współpraca wielu jednostek wykonawczych. Prognoza i realizacja rozgałęzień. Modele przetwarzania informacji.

Sprzęg z otoczeniem. Magistrale (ISA, ESIA, LB, PCI, AGP). Urządzenia zewnętrzne - monitor, klawiatura, mysz, drukarka. Zasady działania i obsługi. Środowisko multimedialne.

Organizacja i hierarchia pamięci. Pamięć podręczna - organizacja i obsługa. Problem spójności pamięci podręcznej, Model MESI. Pamięci wtórne (masowe). Metody zapisu informacji na nośniku magnetycznym i optycznym. Sterowniki pamięci masowych.

Architektury RISC i ich charakterystyka. Programy współbieżne i maszyny równoległe. Mechanizmy przyśpieszające. Przetwarzanie potokowe (pipelining). Prognoza rozgałęzień. Przyśpieszanie realizacji rozgałęzień. Rozdzielona i wielopoziomowa pamięć podręczna (cache). Organizacja systemu pamięci. Architektura mikroprocesorów klasy CISC. Przegląd współczesnych architektur RISC.

Klasyfikacja architektur. Współbieżne wykonywanie programów w systemach wieloprocesorowych. Klasyfikacja maszyn równoległych. Techniki programowania systemów równoległych. Mechanizmy komunikacji i synchronizacji. Dekompozycja problemu dla potrzeb przetwarzania równoległego. Systemy rozproszone.

Metody kształcenia

wykład: wykład konwencjonalny/tradycyjny

laboratorium: ćwiczenia laboratoryjne.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen z kolokwiów pisemnych lub ustnych przeprowadzonych, co najmniej raz w semestrze.

Laboratorium - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych, przewidzianych do realizacji w ramach programu laboratorium.

Składowe oceny końcowej = wykład: 50% + laboratorium: 50%

Literatura podstawowa

  1. Chalk B.S.: Organizacja i architektura komputera, WNT, Warszawa, 1998
  2. Metzger P.: Anatomia PC, wydanie VI, Helion, 2003
  3. Mueller S.: Rozbudowa i naprawa komputerów PC, Helion, 2001
  4. Wojtuszkiewicz K.: Urządzenia techniki komputerowej. Cz. 1 – Jak działa komputer, WN PWN, Warszawa, 2013.
  5. Wojtuszkiewicz K.: Urządzenia techniki komputerowej. Cz. 2 – Urządzenia peryferyjne i interfejsy, WN PWN, Warszawa, 2013.

Literatura uzupełniająca

1.      Mueller S., Soper M. E.: Rozbudowa i naprawa komputerów PC. Kompendium, Helion, 2001

2.      Metzger P.: Diagnostyka i optymalizacja komputerów PC, Helion, 2001

Uwagi


Zmodyfikowane przez prof. dr hab. inż. Andrzej Obuchowicz (ostatnia modyfikacja: 19-04-2017 11:38)