SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Podstawy systemów dyskretnych - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Podstawy systemów dyskretnych
Kod przedmiotu 11.9-WI-INFP-PSD
Wydział Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
Kierunek Informatyka
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • prof. dr hab. Roman Gielerak
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 18 1,2 Egzamin
Ćwiczenia 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

- zapoznać studentów z podstawowymi metodami i technikami matematyki dyskretnej stosowanych w rożnych obszarach informatyki takich jak np. analiza algorytmów ,kryptografia  i analiza  danych.

- wyjaśnienie na bazie algorytmiki teorio- liczbowej podstaw złożoności obliczeniowej współczesnych algorytmów szyfrowania

- nauczenie stosowania wymienionych metod matematycznych do rozwiązywania zadań praktycznych pojawiających sie w praktyce 

Wymagania wstępne

Analiza matematyczna, Algebra liniowa z geometrią analityczną, Logika dla informatyków

Zakres tematyczny

Wstęp: elementarne własności funkcji i ciągów (terminologia i notacja). Algebra zbiorów , algebra Boola.

Relacje: Relacje jako zbiory, relacje vs. grafy i vs. macierze. Podziały na klasy abstrakcji. Relacje porządkujące.

Procedury indukcyjne i rekurencyjne : Zachowania asymptotyczne: notacje ?, ?, o(-), O(-). Indukcja matematyczna i jej zastosowania. Wzór dwumienny Newtona. Procedury indukcyjne. Definicje i procedury rekurencyjne. Równania rekurencyjne. Liniowe równania rekurencyjne i ich rozwiązywanie. Metoda wielomianu charakterystycznego i metoda szeregów potęgowych. Funkcjonał generujący. Uniwersalne rekurencje i ich zastosowania do analizy złożoności obliczeniowych algorytmów rekurencyjnych. Algorytm Euklidesa i analiza jego złożoności obliczeniowej. Liczby Fibonacciego. Algorytmy rekurencyjne i indukcyjne.

Zagadnienia kombinatoryczne. Elementarne procedury zliczania. Podziały. Algorytmy teoriomnogościowe. Zasada szufladkowa Dirichleta. Permutacje. Kombinacje. Wariacje. Funkcje generujące. Algorytmy kombinatoryczne i ich złożoność obliczeniowa. Zastosowania do elementarnej teorii prawdopodobieństwa.

Zagadnienia teorii grafów. Grafy i grafy skierowane. Zastosowania rachunku macierzy do analizy grafów. Algorytmy na grafach skierowanych. Zagadnienia i algorytmy na grafach: przeszukiwania, sortowania, szukanie drzew rozpinających, szukanie optymalnych ścieżek. Optymalne przepływy na grafach. Problem komiwojażera.

Zagadnienia teorioliczbowe. Relacje podzielności. Arytmetyka modularna. Liniowe równania modularne. Chińskie twierdzenie o resztach. Rząd elementu: logarytm dyskretny. Problem faktoryzacji: twierdzenie Eulera i twierdzenie (małe) Fermata. Protokół kryptograficzny RSA. Testy pseudopierwszości. Test RabinaMillera.

Elementy logiki. Kwantyfikatory. Elementarny rachunek predykatów.

Zbiory nieskończone. Sieci boolowskie. Tablice Karnaugha.

Uzupełnienia. Języki formalne. Klasyczna teoria złożoności obliczeniowej. Problemy NP. i NP-zupełne. 

Metody kształcenia

wykład: wykład konwencjonalny

ćwiczenia: konsultacje, ćwiczenia rachunkowe

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład - warunkiem zaliczenia jest rozwiązanie ponad 60% zadań egzaminacyjnych

Ćwiczenia - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie oceny pozytywnej z ponad 66% realizowanych kolokwiów

Ocena końcowa: średnia arytmetyczna ocen z egzaminu i zaliczenia ćwiczeń  

Literatura podstawowa

  1. Ross, K.A., Wright, Ch.R.B., Matematyka Dyskretna, Warszawa, PWN, 2006.
  2. Jabłoński S.W., Wstęp do matematyki dyskretnej, Warszawa, PWN, 1991.
  3. Cormen, T.H., Leiserson Ch.E., Rivest R.L., Wprowadzenie do algorytmów, Warszawa, WNT, 1997.
  4. Ben-Ari, M., Logika matematyczna, Warszawa, WNT, 2005.
  5. Deo, N., Teoria grafów i jej zastosowania w technice i informatyce, Warszawa, PWN, 1980.

Literatura uzupełniająca

  1. Reingold E.M., Nievergelt J., Deo N.: Algorytmy kombinatoryczne, PWN, Warszawa, 1985.
  2. Flachmeyer J.: Kombinatoryka, PWN, Warszawa, 1987

Uwagi


Zmodyfikowane przez prof. dr hab. Roman Gielerak (ostatnia modyfikacja: 26-04-2017 13:43)