SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Cyfrowe przetwarzanie i kompresja danych - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Cyfrowe przetwarzanie i kompresja danych
Kod przedmiotu 11.3-WI-INFP-CPiKD
Wydział Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
Kierunek Informatyka
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 6
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Andrzej Popławski
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Egzamin
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę
Projekt 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie z podstawowymi zagadnieniami cyfryzacji i przetwarzania danych. Ukształtowanie podstawowego zrozumienia roli metod cyfrowego przetwarzania danych w technice i rozwoju społeczeństwa. Ukształtowanie wstępnych umiejętności w zakresie modelowania systemów cyfrowego przetwarzania danych. Nabycie umiejętności w zakresie stosowania technik przetwarzania i kompresji obrazów i sekwencji wizyjnych zapisanych w postaci cyfrowej.

Wymagania wstępne

-

Zakres tematyczny

Wprowadzenie: cyfryzacja, próbkowanie, kwantyzacja.
Reprezentacja sygnału dyskretnego.
Modele odwzorowania barw, filtracja danych.
Postać częstotliwościowa danych.
Wybrane transformaty dyskretne: rola, zasada działania.
Kompresja danych, zastosowania.
Kompresja stratna i bezstratna, znaczenie kompresji.
Miary jakości obrazów i sekwencji wizyjnych.
Standardy kompresji obrazów nieruchomych.
Standardy kompresji sekwencji wizyjnych.

 

 

Metody kształcenia

Wykład: wykład konwencjonalny/tradycyjny.

Laboratorium: ćwiczenia laboratoryjne.

Projekt: zadania projektowe.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen z prezentacji ustnej oraz z egzaminu przeprowadzonego w formie pisemnej.

Laboratorium - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych, przewidzianych do realizacji w ramach programu laboratorium.

Projekt - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny ze sprawozdania z realizacji projektu.

Składowe oceny końcowej = wykład 40% + laboratorium 30% + projekt 30%

Literatura podstawowa

  1. Lyons R.G.: Wprowadzenie do cyfrowego przetwarzania sygnałów, WKŁ, Warszawa, 2003.
  2. Zieliński T.P.: Cyfrowe przetwarzanie sygnałów. Od teorii do zastosowań, WKŁ, Warszawa, 2007.
  3. Sayood K.: Kompresja danych - wprowadzenie, READ ME, 2002.
  4. Domański M.: Obraz cyfrowy. Reprezentacja, kompresja, podstawy przetwarzania. Standardy JPEG i MPEG, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa, 2010.
  5. Domański M.: Zaawansowane techniki kompresji obrazów i sekwencji wizyjnych, WPP, Poznań, 1998.
  6. Skarbek W.: Multimedia. Algorytmy i standardy kompresji, PLJ, 1998.

Literatura uzupełniająca

  1. ISO/IEC International Standard 23008-2: 2015 (ed. 2), ITU-T Recommendation H.265: High efficiency video coding, 2015.
  2. ISO/IEC International Standard 13818: Information Technology - Generic Coding of Moving Pictures and Associated Audio Information, 1994.
  3. Ohm J. R.: Multimedia Communication Technology, Springer, 2004.

Uwagi

-


Zmodyfikowane przez dr inż. Andrzej Popławski (ostatnia modyfikacja: 27-04-2017 11:44)