SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Film cyfrowy - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Film cyfrowy
Kod przedmiotu 15.2-WI-INFP-FC
Wydział Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
Kierunek Informatyka
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Łukasz Hładowski
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 18 1,2 Egzamin
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę
Projekt 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

- Zapewnienie studentom wiedzy z obszaru wideo cyfrowego mediów cyfrowych z uwzględnieniem współczesnych technologii oraz wymogów stawianych przez przemysł mediów elektronicznych.

- Ukształtowanie podstawowych umiejętności w zakresie przygotowanie do pracy w charakterze inżyniera mediów.

Wymagania wstępne

Grafika komputerowa

Zakres tematyczny

 

Wprowadzenie: media cyfrowe, charakterystyka, percepcja obrazu ruchomego i dźwięku. Podstawy zarządzania barwą. Wprowadzenie do środowisk multimediów i kinematografii cyfrowej. Instalacja i konfiguracja aplikacji narzędzi multimedialnych. Urządzenia multimedialne. Urządzenia przechwytujące media. Urządzenia wejścia/wyjścia. Wideo cyfrowe. Zapis i formaty cyfrowego wideo. Metody syntezy, analizy i edycji /montażu cyfrowego wideo. Praca z oświetleniem. Praktyczne zastosowanie greenscreen'a do usuwania tła. Łączenie ruchomych i nieruchomych obrazów cyfrowych. Dźwięk cyfrowy. Zapis i formaty cyfrowego dźwięku. Metody syntezy, analizy i edycji/montażu cyfrowego dźwięku. Produkcja filmu cyfrowego. Przygotowywanie. Narracja, Scenariusz, Scenografia, Projektowanie ujęć. Filmowanie, Obróbka i post-produkcja. Post-synchrony. Dystrybucja filmu cyfrowego.

Metody kształcenia

 

wykład: dyskusja, praca w grupach, metoda projektu

laboratorium: praca w grupach, ćwiczenia laboratoryjne

projekt: praca w grupach, metoda projektu

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

 

Wykład - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen z kolokwiów pisemnych lub ustnych przeprowadzonych co najmniej raz w semestrze.

Laboratorium - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych, przewidzianych do realizacji w ramach programu laboratorium.

Projekt - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich zadań projektowych, przewidzianych do realizacji w ramach zajęć projektowych.

Składowe oceny końcowej = wykład: 30% + laboratorium: 30% + projekt: 40%

Literatura podstawowa

 

  1. Braverman B.: Sztuka filmowania. Sekrety warsztatu operatora. Wydanie II, Helion, Gliwice, 2011

  2. Janusz J.: Klatka po klatce. Poznaj tajniki edycji, konwersji i naprawy plików wideo, Helion, Gliwice, 2012

Literatura uzupełniająca

 

  1. Rankin K.: Multimedia w Linuksie. Praktyczne rozwiązania, Helion, Gliwice, 2006

  2. Kirn P., Real World Digital Audio. Edycja polska, Helion, Gliwice, 2007

  3. K. Sztekmiler: Podstawy nagłośnienia i realizacji nagrań. Podręcznik dla akustyków, WKŁ, Warszawa, 2011.

  4. Fraser B.: Profesjonalne zarządzanie barwą. Wydanie II, Helion, 2006

Uwagi


Zmodyfikowane przez prof. dr hab. inż. Andrzej Obuchowicz (ostatnia modyfikacja: 19-04-2017 11:37)