SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Sieciowe systemy informacyjne - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Sieciowe systemy informacyjne
Kod przedmiotu 11.3-WI-INFP-SSI
Wydział Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
Kierunek Informatyka
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • prof. dr hab. inż. Andrzej Obuchowicz
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę
Projekt 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z nowoczesnymi technikami tworzenia systemów informacyjnych z wykorzystaniem takich technologii jak sieci semantyczne, analityka big data, systemy wieloagentowe oraz usługi sieciowe.

Ukształtowanie praktycznych umiejętności projektowania inteligentnych systemów informatycznych z wykorzystaniem wyżej wymienionych technologii.

 

Wymagania wstępne

Bazy danych, Elementy sztucznej inteligencji, Język Java i technologie Web

Zakres tematyczny

1. Usługi sieciowe.

Architektura usług sieciowych.

Zasada działania oraz techniki tworzenia usług sieciowych.

Rola usług sieciowych w e-biznesie.

2. Sieci semantyczne.

Architektura oraz koncepcja sieci semantycznych.

Język opisu zasobĂłw Resource Description Framework (RDF).

Język reprezentacji wiedzyRDFSchema (RDFS)

Język reprezentacji ontologii Web Ontology Language (OWL)

Metody konstrukcji ontologii.

Języki regułowe SWRL oraz ich zastosowanie w przetwarzaniu sieci semantycznych.

Semantyczne usługi sieciowe.

3. Analityka big data

Big data

Rozproszone architektury wykorzystywane do przetwarzania big data

Algorytmy oraz zasady przetwarzania big data

Techniki uczenia maszynowego

Wizualizacja danych

4. Systemy wieloagentowe.

Architektura systemów wieloagentowych.

Zastosowanie agentów do przeszukiwania oraz analizy semantycznie opisanych informacji.

Inteligentna oraz dynamiczna kompozycja semantycznych usług sieciowych.


 

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny

Projekt

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu przeprowadzonego w formie zaproponowanej przez prowadzącego.

Projekt - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich zadań projektowych, przewidzianych do realizacji w ramach zajęć projektowych.

Metody weryfikacji

- wykład: kolokwium

- projekt: projekt

Składowe oceny końcowej = wykład: 50% + projekt: 50%


 

Literatura podstawowa

1. Chang G., Healey M.J., McHugh J.A.M, Wang J.T.L: Mining the World Wide Web: An Information Search Approach, Kluwer Academic Publishers, 2001

2. Kimball R., Ross M.: The Data Warehouse Toolkit: The Complete Guide to Dimensional Modeling, Wiley, 2002

3. Turban E., Sharda R., Aronson J.E., King D.: Business Intelligence, Prentice Hall, 2007

4. Taniar D., Rahayu J.W.: Web Semantics Ontology, Idea Group Publishing, 2006

Literatura uzupełniająca

1. Kimball R., Ross M.: The Data Warehouse Toolkit: The Complete Guide to Dimensional Modeling, Wiley, 2002

2. Kimball R., Ross M., Thirnthwaite W., Mundy J., Becker B.: The Data Warehouse Lifecycle Toolkit, Wiley, 2008

3. Antoniou G., Harmelen F.: A Semantic Web Primer, MIT Press, 2004

Uwagi


Zmodyfikowane przez prof. dr hab. inż. Andrzej Obuchowicz (ostatnia modyfikacja: 19-04-2017 11:37)