SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Biologia człowieka - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Biologia człowieka
Kod przedmiotu 06.9-WM-IB-P-02_15W_pNadGenMQLS3
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Inżynieria biomedyczna
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 - - Egzamin
Laboratorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem kształcenia jest nabycie przez studentów wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie  wykorzystania biologii człowieka w inżynierii biomedycznej.

Wymagania wstępne

Podstawy biologii człowieka (na poziomie szkole średniej).

Zakres tematyczny

Wykład: Poziomy organizacji życia. Właściwości materii żywej. Budowa chemiczna żywych organizmów;. Skład pierwiastkowy człowieka i ogólna charakterystyka związków chemicznych o znaczeniu biologicznym. Komórka jako jednostka życia – budowa i funkcje organelli komórkowych. Podział komórek – amitoza, mitoza i mejoza. Podstawy metabolizmu organizmu ludzkiego. Podstawy nekrozy i apoptozy komórek. Komórki macierzyste. Histologia człowieka. Podstawy ontogenezy i filogenezy człowieka.

Laboratorium: Podstawy mikroskopowania (budowa mikroskopu optycznego, technika mikroskopowania). Budowa chemiczna organizmów żywych (białka, lipidy i węglowodany), - budowa komórki eukariotycznej (budowa subkomórkowa, charakterystyka wybranych struktur wewnątrzkomórkowych). Cykl życiowy komórki (podziały komórkowe, budowa chromosomów, kariotypy), podstawy histologii człowieka ( budowa i funkcje poszczególnych typów tkanek: nabłonkowej, mięśniowej, łącznej i nerwowej), podstawy funkcjonowania człowieka.  

 

Metody kształcenia

- podająca (wykład w formie prezentacji multimedialnej ppt),

- praktyczna (ćwiczenia laboratoryjne z wykorzystaniem mikroskopów i binokularów, zestawów preparatów i zgromadzonego materiału biologicznego).

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład - egzamin końcowy, do którego student jest dopuszczany na podstawie uprzedniego zaliczenia zajęć laboratoryjnych, przeprowadzony w formie pisemnej. Egzamin trwający 60 minut zawiera 70 zamkniętych pytań. Do zaliczenia na ocenę dostateczną konieczne jest uzyskanie 42 pkt (60%) na 70 pkt. możliwych do zdobycia. Ćwiczenia laboratoryjne - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu biologia człowieka. Ocenie podlegają: testy sprawdzające wiedzę (zamknięte i otwarte) – ocena pozytywna powyżej 60% uzyskanych punktów, dziennik laboratoryjny i test praktycznych umiejętności. Ocena końcowa to średnia arytmetyczna ocen cząstkowych.

Literatura podstawowa

  1. Podstawy cytofizjologii - red. J. Kawiak, PWN W-wa 1998.
  2. Podstawy biologii komórki - red. B. Alberts, PWN W-wa 2005.
  3. Zarys histologii - St. Zawistowski, PZWL W-wa 1990.
  4. Fizjologia organizmów z elementami anatomii człowieka – P. Hoser, WSiP w-wa 2000.
  5. Fizjologia człowieka w zarysie - W. Traczyk, PZWL W-wa.2004

Literatura uzupełniająca

1.    Biologia - Solomon, Berg, Villee, Multico W-wa 2013.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Daniel Dębowski (ostatnia modyfikacja: 05-05-2017 13:05)