SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Ergonomia i bezpieczeństwo pracy - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Ergonomia i bezpieczeństwo pracy
Kod przedmiotu 06.9-WM-IB-P-08_15gen
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Inżynieria biomedyczna
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Kształcenie ukierunkowane na zapobieganie negatywnym następstwom nadmiernego obciążenia pracą. Poznanie teoretycznych i praktycznych problemów związanych z ergonomicznością i bezpieczeństwem systemów technicznych.

Wymagania wstępne

Podstawowe wiadomości z zakresu ergonomii, bhp, zarządzania. Podstawy anatomii i fizjologii człowieka - poziom szkoły średniej.

Zakres tematyczny

Ergonomia: podstawowe pojęcia i definicje. Ergonomiczne aspekty funkcjonowania układu człowiek-obiekt techniczny. Modele przebiegu i przyczyn wypadku. Elementy fizjologii pracy. Metody, pozycje, uciążliwości, obciążenie pracą i skutki zdrowotne. Istota podejścia ergonomicznego w ocenie i projektowaniu. Antropometryczne podstawy kształtowania i organizacji przestrzeni pracy.

Metody kształcenia

Wykład: wykład informacyjny, wykład problemowy, opis, opowiadanie, pokaz.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład: egzamin pisemny (pytania otwarte, min 51% na zaliczenie).

Literatura podstawowa

  1. Batogowska A., Słowikowski J., Atlas antropometryczny dorosłej ludności Polski dla potrzeb projektowania, Prace i Materiały, zeszyt 149, IWP, Warszawa 1994.
  2. Gedliczka A., Pochopień P., Szklarska A., Welon Z., Atlas miar człowieka. Dane do projektowania i oceny ergonomicznej, CIOP, Warszawa, 2001.
  3. Horst W. (red), Ergonomia z elementami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w pracy,  Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań, 2011.
  4. Koradecka D. (red), Bezpieczeństwo pracy i ergonomia, CIOP, Warszawa 1997.
  5. Pacholski L. (red.), Ergonomia, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 1986
  6. Tytyk E., Projektowanie ergonomiczne, Wyd. PWN, Warszawa 2001.
  7. Wejman M., Diagnozowanie środowiska pracy, Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań 2012.

Literatura uzupełniająca

  1. Nowak E., Atlas antropometryczny populacji polskiej – dane do projektowania, IWP, Warszawa 2000.
  2. Słowikowski J., Metodologiczne problemy projektowania ergonomicznego w budowie maszyn, CIOP, Warszawa 2000.
  3. Zbiór Polskich Norm z zakresu ergonomii i projektowania.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Daniel Dębowski (ostatnia modyfikacja: 05-05-2017 13:05)