SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Metody badań biomateriałów II - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Metody badań biomateriałów II
Kod przedmiotu 06.9-WM-IB-P-20_15gen
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Inżynieria biomedyczna
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Agnieszka Kaczmarek-Pawelska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 - - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium 45 3 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów ze zjawiskami degradacji biomateriałów pod wpływem czynników mechanicznych i korozyjnych w środowisku biologicznym (in vitro oraz in vivo) oraz ich charakterystyką elektrochemiczną.

Wymagania wstępne

Podstawowa wiedza z zakresu chemii, materiałoznawstwa, biologii, biochemii, fizyki oraz ukończenie kursu Metod badań biomateriałów I.

Zakres tematyczny

Wykład i laboratorium: Bezprądowe nanoszenie powłok. Elektrochemiczne formowanie warstw tlenkowych zwartych na biomateriałach metalowych. Elektrochemiczne formowanie warstw tlenkowych porowate na biomateriałach metalowych. Pomiar potencjału stacjonarnego oraz oporu polaryzacji próbek biomateriałów metalowych w warunkach stanu zapalnego w roztworze sztucznego osocza. Pomiary galwanostatyczne. Pomiary woltamperometryczne próbek biomateriałów metalowych w warunkach normalnych oraz stanu zapalnego w środowisku sztucznego osocza. Elektrochemiczne metody badania korozji biomateriałów metalowych – polaryzacja anodowa tytanu i jego stopów (potencjometria dynamiczna). Zastosowanie elektrochemicznej spektroskopii impedancyjnej do oceny własności fizykochemicznych modyfikowanego powierzchniowo stopu Ti6Al4V. Zastosowanie EIS do oceny własności fizykochemicznych modyfikowanego powierzchniowo po zanurzeniu w płynie RINGERA. Badania tribologiczne- badanie w warunkach fizjologicznych zjawiska zużycia na granicy metal- metal. Badania tribologiczne- badanie w warunkach fizjologicznych zjawiska zużycia na granicy metal- kość. Badania tribologiczne- badanie w warunkach fizjologicznych zjawiska zużycia na granicy wiertło stomatologiczne- zębina. Ocena topografii powierzchni próbek metalowych i zębiny po zużyciu- AFM. Ocena topografii powierzchni próbek metalowych i zębiny po zużyciu- SEM, EDS. Przedstawienie wyników badań.

Metody kształcenia

Wykłady konwencjonalne oraz z wykorzystaniem technik multimedialnych.
Praca indywidualna i zespołowa w trakcie realizacji ćwiczeń laboratoryjnych. Prezentacja rozwiązań, analiza i dyskusja nad uzyskanymi wynikami.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład: warunkiem zaliczenia części wykładowej jest uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium.

Laboratorium: ocena z laboratorium jest określana na podstawie sprawdzania przygotowania się studenta do zajęć i ich realizacji oraz sprawozdań/raportów będących efektem wykonania wszystkich przewidzianych do realizacji ćwiczeń.

Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną z ocen z wykładu i laboratorium

Literatura podstawowa

1. Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna 2000 pod red. M. Nałęcza, tom 4 Biomateriały, Exit 2003
2. Marciniak J. : Biomateriały, Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2002,
3. Norma ISO 10993, Biologiczna ocena wyrobów medycznych
4. Marciniak J., Kaczmarek M., Ziębowicz A.: Biomateriały w stomatologii, Gliwice 2008.
5. Galus Z. Teoretyczne podstawy elektroanalizy chemicznej , PWN Warszawa
6. Jiri Koryta, Jiri Dvorak, Vlasta Bohackowa, Elektrochemia, PWN, Warszawa 1980.
7. A.J.Bard and L.R. Faulkner, ŚElectrochemical Methods, Wiley, New York 1980
8. L. Dobrzański, A. Hajduczek, Mikroskopia optyczna i elektronowa, WNT, 1987.

Literatura uzupełniająca

1. Farmakopea Europejska , Polska Ustawa Farmaceutyczna

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Daniel Dębowski (ostatnia modyfikacja: 05-05-2017 13:05)